40 12 Totaal 259 Avondntfver- heidsonderwys Avondnyver- heidsschool voorbereiding Vissehery- school. cursus voor breien en boeten cursus opleiding tot motordrijver cursus opleiding Visscherijschool cursus Engelsche taal 199 39 69 42 voor costuumnaaien gevormd. De leerlingen van het 8e leerjaar van de openbare lager onderwjjs-kopscholen ontvingen in speciaal voor dit doel gevormde klassen aan de verschillende avondnijverheidsscholen les in kook- en huishoudkunde. De uitkomsten van het onderwijs waren alleszins bevredi gend. Het schoolverzuim was gering, terwijl de leermiddelen, het kookgerei inbegrepen, in goeden staat verkeerden. De ouderavonden en de tentoonstellingen van werkstukken mochten zich in een druk bezoek van belangstellende ouders verheugen. De avondnijverheidsschool ter voorbereiding tot de Vissche rijschool te Scheveningen telde dit jaar 13 leergangen nl.: 3 leergangen tot opleiding van motordrijver aan boord van zeevisschers- vaartuigen (begin-, vervolg- en examenleergang) 5 leergangen in breien en boeten (2 begin-, 2 vervolg- en 1 avond- leergang(en) 3 leergangen ter voorbereiding tot de Visscherijschool (zeejongens); 2 leergangen in de Engelsche taal (begin- en vervolgleergang). Examens werden afgenomen voor motordrijver breien en boeten. Het examen in smeden voor motordrijvers vond plaats op 31 Maart 1936 en dat in de overige vakken gedurende het tijdvak 23 tot en met 29 April daaraanvolgende. Voor eerstgenoemd examen slaagden 7 caudidaten en werden 3 afgewezen; voor het examen trawlbreien slaagden alle 34 candidaten. De aantallen leerlingen van de verschillende leergangen bedroegen: en voor Op 1 Januari 1936 waren aan de school werkzaam: 1 direc teur, 4 leeraren in vasten en 8 leeraren in tijdelijken dienst. Na de opheffing van de avondnijverheidsschool voor jongens aan de Spionkopstraat no. 9 in het vorige jaar, zijn de beide voor jongens, afdeelingen voor buitengewoon lager onderwijs dezer school, gevestigd in de schoolgebouwen aan de Hooftskade no. 194a en aan de Sloepstraat no. 76, als zelfstandige avondnijverheids scholen in stand gehouden. De meeste leerlingen van deze scholen zijn afkomstig van de dagscholen voor buitengewoon lager onderwijs, enkelen van scholen voor gewoon lager onder wijs. Deze laatsten zijn leerlingen, die de hoogste klasse van de lagere school niet hebben doorloopen en langs dezen weg VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 820