14 40 6. Verschillende commissiën. Avondcursus in handenarbeid. De in het schoolgebouw aan de Hemsterhuisstraat 154 ge vestigde avondcursus telde op 31 December 1936 158 leerlingen, namelijk 54 in de afdeeling vrouwelijke handwerken en 104 in die voor handenarbeid. Commissie van advies voor de eerste aan- jn 193g jn totaal 47 adviezen uit betreffende het verleenen schaffing van medewerking krachtens artikel 72 van leermiddelen ten behoeve van bijzondere lagere scholen. De Commissie van advies voor de eerste aanschaffing van leermiddelen ten behoeve van bijzondere lagere scholen bracht van medewerking krachtens artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, de beoordeeling van aanvragen als bedoeld in artikel 77 van genoemde wet, de uitbetaling van de gelden voor aange schafte leermiddelen en de bepaling van het bedrag, waarvoor de leermiddelen behooren te zijn verzekerd. In de vacature, ontstaan door het overlijden van den heer J. Lens, die sedert de instelling van de commissie in 1921 het lidmaatschap vervulde, werd benoemd de heer D. van Raalten, hoofd van de bijzondere lagere school aan de Vlierboom- straat 362. Commissie voor Aan het eind van het verslagjaar is de heer C. Snethlage veilig verkeer. ajg van Commissie voor Veilig Verkeer afgetreden. Aan gezien het lid van de commissie de heer P. P. Paul weder bij de afdeeling Verkeerswezen van de Gemeentepolitie is geplaatst, werd vervulling van de vaeature-Snethlage niet noodig geacht. Gedurende het geheele jaar is de secretaris, de heer C. W. Valken, wegens ziekte verhinderd geweest zijn functie waar te nemen. De proefneming met een voor bandgebruik ingericht waar schuwingsbord, aangebracht aan het schoolgebouw aan de Zusterstraat 121, is als geslaagd te beschouwen, op grond waar van de Commissie vrijheid vond het aanbrengen van een der gelijk bord aan de school aan den Zuidwal 47 aan te bevelen. Op uitnoodiging van het bestuur van de Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen” heeft de Commissie medegewerkt aan een 7-tal uitvoeringen op 13 Juni 1936 (tijdens de Residentie- week) van een door den heer Paul ontworpen verkeersspel, waarbij verschillende verkeersovertredingen aanschouwelijk worden voorgesteld. De Commissie heeft zich bereid verklaard om, als vervolg op het in 1935 gehouden groote onderzoek op de Haagsche scholen naar de kennis van de verkeersregels, met de afdeeling ’s-Gra- venhage en omstreken van de Vereeniging voor Veilig Verkeer samen te werken ter zake van de in 1937 voor leerlingen van VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 822