40 15 7. Gemeentelijk museum voor het onderwijs. Den 28en Mei 1936 is ter voorziening in de vacature, ontstaan Commissie van door het overlijden van Dr. W. van Schothorst, tot lid van de advies. Commissie van advies voor het Gemeentelijk museum voor het onderwijs benoemd Dr. W. F. de Groot. Overigens onderging de samenstelling van de Commissie geen verandering. Het gebouw en de verzamelingen verkeerden in goeden staat. Gebouw en ver- De omstandigheid, dat de op de begroeting voor het museum zamelingen. uitgetrokken gelden uit bezuinigingsoverwegingen in den loop van het verslagjaar werden ingetrokken, veroorzaakte velerlei moeilijkheden met betrekking tot de afwerking van de opstelling van het museumbezit. De verzamelingen werden door belangrijke schenkingen uit gebreid. De uitgaaf van de „Mededeelingen van het museum voor het onderwijs” moest worden gestaakt. In de samenstelling van het personeel kwam geen wijziging; Personeel, als maatregel van bezuiniging werd evenwel ontslag aangezegd aan een conservator, aan den administratief ambtenaar-B en aan den bediende-schilder. Het aantal bezoekers bedroeg 53 513, namelijk 45 051 seho- Aantal lieren in klasseverband met 1433 geleiders, 2 790 betalenden, bezoekers. 1316 leden van vereenigingen en 2 923 anderen. Gedurende het verslagjaar zijn 1355 museumlessen gegeven; Museumlessen. slechts aan een beperkt gedeelte van de ingekomen aanvragen om deze lessen kon worden voldaan. In het museum werden drie tijdelijke tentoonstellingen ge- Tentoon- houden en wel: in Januari vanwege de Nederlandsche Vereeni- stellingen, ging tot bestrijding van het tandbederf „Het Ivoren Kruis”, betreffende mond- en tandhygiëne, in April vanwege de Ver- eeniging van Leeraressen bij het nijverheidsonderwijs, afdeeling Handwerken, van folkloristische handwerken, in Mei vanwege de openbare en bijzondere scholen in deze gemeente te houden verkeersexamens ter bevordering van de verkeersveiligheid. Aan alle openbare scholen voor gewoon en uitgebreid lager Ouder- onderwijs was een oudercommissie verbonden, uitgezonderd aan commissiën. die aan den Leyweg 1, den Winterweg 8 en de lager onderwijs- kopsehool aan den Westduinweg 127. Aan de op 1 September 1936 geopende school voor uitgebreid lager onderwijs aan de Elboogstraat 68 is inmiddels een zoodanige commissie gevormd. Op 31 December 1936 waren in deze gemeente 7 commissiën Commissiën tot wering van schoolverzuim werkzaam. tot wering van schoolverzuim. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 823