40 16 Schoolbioscoop. 8. Gemeentelijke school- en kindertuinen. Aanvragen. Commissie van toezicht en advies. Opheffing van den school bioscoop. de afdeeling ’s-Gravenhage van den Bond van Nederlandsehe Onderwijzers, betreffende kleuter-onderwijs. Deze tentoonstellingen trokken onderscheidenlijk 1889, 1 429 en 1150 bezoekers. Tijdens Hdz. bezoek aan eerstgenoemde tentoonstelling heeft H. K. H. Prinses Juliana tevens het geheele museum met inge nomenheid in oogenschouw genomen en herhaling van Haar bezoek toegezegd. In den schoolbioscoop zijn in den loop van het jaar twee serie films vertoond, één betreffende het steenkolenbedrijf in Neder land en één van de Koninklijke Luchtvaartmaatschappij voor Nederland en Koloniën. Bovendien zijn er 140 filmlessen en 18 lessen voor volwassenen gegeven, welke laatste te zamen door 2100 personen werden bijgewoond. In het aantal deelnemers aan deze lessen viel een stijging op te merken. Het aantal bezoekers van den schoolbioscoop bedroeg 27 445, verdeeld als volgt: 23 467 scholieren in klasse verband met 730 geleiders, 921 leden van vereenigingen en 227 anderen, alsmede 2 100 deelnemers aan de lessen voor volwassenen. De sterke versobering van het werk van den schoolbioscoop heeft niet kunnen voorkomen, dat deze instelling met ingang van 1 Januari 1937 is opgeheven. In plaats van de heeren Dr. C. van den Berg en Mr. J. van Andel Gzn., die in verband met benoeming in andere functies uit de Commissie van toezicht en advies traden, werden onder scheidenlijk als voorzitter en secretaris van deze Commissie benoemd de heeren Dr. Mr. A. Buriks, chef van de afdeeling Onderwijs van de Gemeentesecretarie, en Dr. F. Breedvelt, commies aan genoemde afdeeling. Het aantal aanvragen om tuintjes werd beperkt tot 5 257, doordat voor de tuinen aan de Seinpoststraat en de Herman- Costerstraat alleen leerlingen van het zesde leerjaar in aan merking werden gebracht. Deze maatregel had tot gevolg, dat aan 70 van de ingekomen aanvragen kon worden voldaan. Aan een deel van de kinderen, die op den tuin in het Zuiderpark en op dien aan den Laakweg niet konden worden geplaatst, kon een tuin worden toegewezen onderscheidenlijk aan de Mient en de Adelheidstraat. Op de beide laatstgenoemde terreinen werd de oppervlakte van de afzonderlijke tuintjes vergroot, waardoor het totaal aantal kleiner werd. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 824