40 18 Uit deze cijfers blijkt, dat het totaal aantal baden in verge lijking met het jaar 1935 met 2 531 is toegenomen. Aan de leerlingen van de openbare lager onderwijs-kop- scholenscholen en de scholen A en B voor uitgebreid lager onderwijs werden onderscheidenlijk 14 441, 7 937 en 15 636, totaal 38 014 baden verstrekt, d.i. 791 meer dan in 1935. Aan de leerlingen van bijzondere scholen voor gewoon lager en uitgebreid lager onderwijs zijn in totaal 20 682 baden ver strekt, in vergelijking met 1935 een toeneming van 8 632 baden. De totale vermeerdering van het aantal baden voor de beide laatstgenoemde groepen van scholen leidt, vergeleken met de vorengenoemde toeneming met 2 531 baden, tot de gevolgtrek king, dat het aantal van de door leerlingen van de openbare lagere scholen genomen baden met niet minder dan 6 892 is achteruitgegaan, hetgeen hoofdzakelijk moet worden toegeschre ven aan het gestadig terugloopen van het aantal leerlingen van deze scholen. De leerlingen, die aan de baden deelnamen, waren afkomstig van: Het aantal badhuizen en de voor het gebruik daarvan geldende regelingen ondergingen geen wijziging. Aan de verschillende badhuizen werden de hieronder ge noemde aantallen baden verstrekt. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Badhuizen. Aantal baden. BADHUIZEN. J Jongens. Totaal. 173 187 173 247 187 218 158 596 156 005 168 518 331 783 329 252 355 736 Nieuwe-Havendwarsstraat 8 Hemsterhuisstraat 154 Noorderbeekd warsstraat 94 Duinstraat 27 Spionkopstraat 13 Jan-van-Go jenstraat 88 Julianastraat 40 (L.) Paets-van-Troostwijkstraat 85 Winterweg 8 Harstenhoekstraat 60 Torenstraat 138 Totaal 1936 1935 1934 27 802 15 891 53 471 30 537 48 947 67 054 23 769 55 055 3 795 985 4 477 15 346 8 469 28 913 15 550 25 258 35 773 11 088 28 138 1 992 363 2 297 12 456 7 422 24 558 14 987 23 689 31 281 12 681 26 917 1 803 622 2 180 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Aantal verstrekte baden. Meisjes.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 826