40 20 Bezuinigings maatregelen. Algemeene opmerkingen. 12. Schoolkinderkleeding. Ook in 1936 heeft de verstrekking van kinderkleeding aan leerlingen zoowel van openbare als van bijzondere scholen rechtstreeks vanwege de Gemeente plaats gehad door het bureau „Kinderkleeding” van de afdeeling Onderwijs. Genoemd bureau, dat sedert jaren op zeer gebrekkige wijze was ondergebraeht in de kelder van het gebouw van de af deeling Onderwijs aan het Korte Voorhout 1, is op 20 Februari 1936 verplaatst naar het schoolgebouw aan de Kerkstraat 13. Het was voordien niet mogelijk gebleken een gebouw te vinden, dat eensdeels met niet al te groote kosten voor het onderbrengen van de kleedingadministratie bruikbaar zou zijn te maken en tevens genoegzaam centraal gelegen was ten opzichte van de scholen, over welker leerlingen de bemoeiingen van genoemd bureau zich uitstrekken. Het gebouw aan de Kerkstraat, dat nog voor een klein gedeelte voor het openbaar voorbereidend onderwijs wordt gebruikt, voldoet in beide opzichten aan de gestelde eischen. Ten einde de uitgaven voor de verstrekking van kinder kleeding eenigermate te beperken, is besloten om, in afwijking 11. Schooltandverzorging. Gedurende het afgeloopen jaar waren alle openbare scholen voor gewoon lager en buitengewoon lager onderwijs, alsmede 55 bijzondere scholen bij de schooltandverzorging aangesloten. Met uitzondering van een enkele bijzondere school, welke later in de werkzaamheden werd opgenomen, is de tandverzorging voor alle klassen van de genoemde scholen volledig doorgevoerd. De heffing van vrijwillige bijdragen bleef ook dit jaar bestendigd. In totaal werden de gebitten van 29 624 kinderen tweemaal nagezien en zoo noodig behandeld. In 12 656 gevallen bleek na behandeling noodzakelijk, waarbij 17 622 vullingen werden gelegd en 596 extracties van blijvende- en 3 057 van melkele- menten plaats hadden. In samenwerking met de Nederlandsche Vereeniging tot bestrijding van het tandbederf „Het Ivoren Kruis” werd in de maand Januari in het Museum voor het onderwijs een groote tentoonstelling georganiseerd. Daarna vond in verschillende stadswijken een zestal tentoonstellingen van kleineren om vang plaats. In verband daarmede vervielen de gebruikelijke film- lessen in den Schoolbioscoop. De tandartsen maakten weder op verscheidene ouderavonden propaganda voor de mondverzorging. VERSLAG LAGER ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 828