40 21 In totaal werden verstrekt 100 562 kleedingstukken en 14 589 paar schoenen; bovendien werden 44 548 paren schoenen hersteld. van kleeding en/of schoeisel. van het krachtens het Koninklijk Besluit van 19 November 1900 (Stb. 202) vastgestelde maximum-bedrag van f 20,te beginnen met 1936, voor dit doel niet meer beschikbaar te stellen dan f 15,per jaar voor een kind van 6 tot en met 8 jaar en f 18,— per jaar voor een kind van 9 jaar of ouder. Deze maatregel heeft er zeer zeker toe bijgedragen, dat de totale uitgaven voor deze verstrekking niet nog belangrijk meer hebben bedragen dan thans het geval is geweest. Daar voorts in stijgende mate gebruik werd gemaakt van de gelegenheid om het schoeisel kosteloos te doen herstellen, heeft de Gemeenteraad tijdens de behandeling van de ontwerp- Gemeentebegrooting voor 1937 besloten om, ten einde ook tot vermindering van deze uitgaven te geraken, bij wijze van proef gedurende het jaar 1937 de herstelling van het schoeisel niet meer ongelimiteerd te doen plaats vinden en daarnaast de ouders een bedrag van 25 cent per herstelling per paar schoenen in de kosten te doen bijdragen. De uitgaven over 1936 hebben de op de begrooting voor dit jaar uitgetrokken bedragen met f 26.890,59 overschreden. De oorzaak hiervan is gelegen in de omstandigheid, dat: le. bij de samenstelling van de begrooting geen rekening was gehouden met de salarissen van twee ambtenaren van de personeels- reserve, en dat bovendien in December 1936 het personeel met twee jongmaatje-kantoorbedienden is uitgebreid; 2e. het aantal kinderen, dat van kleeding en/of schoeisel moest worden voor zien, 1 685 grooter was dan in 1935 en het aantal schoenherstel- lingen in vergelijking met 1935 in totaal 8 284 grooter was; 3e. de kosten van druk- en bindwerk, welke te voren ten laste van den dienst van de Gemeentesecretarie wrerden geboekt, thans geheel op den post „kinderkleeding” drukken; bovendien is ten gevolge van de verplaatsing van het bureau „Kinderkleeding” en in verband met de voor 1937 gewijzigde regeling van de schoenherstelling veel nieuw drukwerk noodig geweest. Het totaal van de ingekomen aanvragen om verstrekking Verstrekking van kleeding en/of schoeisel bedroeg 27 771. Aan 15 785 kinderen, afkomstig uit 8 503 gezinnen, werd uit gegeven: VERSLAG LAGER ONDERWIJS. kleeding en schoeisel aan 7 445 jongens en 5 846 meisjes, totaal 13 2911eerl.; uitsluitend kleeding 632 564 1196 uitsluitend schoeisel 696 602 1298

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 829