78 Schoolbaden. Museum voor het onderwijs; schoolbios copen. School- en kindertuinen. Geneeskundig schooltoezicht. maaltijden en gedurende den zomer op 104 dagen 297 070 ont bijten. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40, bladz. 22). Van Gemeentewege werd kleeding en schoeisel verstrekt aan 13 291 leerlingen, kleeding alléén aan 1196 en schoeisel alléén aan 1298 kinderen. In totaal werden 15 785 leerlingen uit 8 503 gezinnen geholpen. Het aantal paren schoenen, dat hersteld werd, bedroeg 44 548. Nadere gegevens worden aangetroffen in het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40, bladz. 20). Op 31 December 1936 waren 148 openbare en 155 bijzondere scholen, met in totaal 62 641 leerlingen, bij het Geneeskundig Schooltoezicht aangesloten. In 1936 behoefde niet tot sluiting van scholen wegens het heerschen van een besmettelijke ziekte te worden overgegaan. Bij de schooltandverzorging waren op 31 December alle open bare scholen voor gewoon, uitgebreid en buitengewoon lager onderwijs alsmede 54 bijzondere lagere scholen aangesloten. In den cursus 1935/1936 werden 29 624 kinderen tweemaal onder zocht en zoo noodig behandeld. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar de verslagen van den Gemeentelijken Geneeskundigen en Gezondheidsdienst (bijlage 37, bladz. 21 en 30) en van het Lager Onderwijs (bijlage 40, bladz. 20). In het afgeloopen jaar hebben de leerlingen van 67 openbare gewone lagere scholen, 5 kopschoten, 11 scholen voor uitgebreid lager onderwijs, 8 buitengewone lagere scholen, alsmede van 18 bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs, 4 scholen voor uitgebreid lager onderwijs en 2 open-luchtscholen, totaal 115 scholen, aan de schoolbaden deelgenomen. In 9 Gemeentelijke badhuizen benevens in de door de Stichting „Centraal Badbe- heer” geëxploiteerde inrichting aan de Harstenhoekstraat en het badhuis van de „Controlewoningen” werden in totaal 331 783 baden aan schoolkinderen verstrekt. De leerlingen, die school- zwemonderricht ontvingen, hebben 21473 baden genomen. Nadere gegevens omtrent een en ander treft men aan op bladz. 18 en 19 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40). In 1936 waren in totaal 3 703 schooltuintjes beschikbaar; het aantal aanvragen bedroeg 5 257. 4 238 ouders en belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om de tuinen te bezich tigen. Voor nadere gegevens wordt verwezen naar het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40, bladz. 16). Het Gemeentelijk Museum voor het onderwijs werd in 1936 bezocht door 53 513 personen. Er werden drie tentoonstellingen gehouden en 1355 museumlessen gegeven. De filmlessen in den

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 82