40 25 voor onderwij zeressen bij het voorbereidend onderwijs. com missie voor akte-examens voor voorbe reidend onder wijs. In het leerplan van de Gemeentelijke Kweekschool voor Kweekschool onderwijzeressen bij het voorbereidend onderwijs en de alge- meene regeling van het onderwijs aan deze school werd geen verandering van beteekenis aangebracht. Voor aanschaffing van leermiddelen, uitbreiding van de bibliotheek enz. is in totaal een bedrag van f 777,84 uitgegeven. Op 31 December was de klasse-bezetting van de school als volgt: A. I 14, A. II 23, B. I 16, B. II 14. Uit de afdeeling A. II slaagden alle (23) candidaten voor het voorloopig diploma (akte A); de 13 leerlingen van klasse B. II behaalden allen het einddiploma (akte B). Het bezoek aan tentoonstellingen, het deelnemen aan excur sies en het bijwonen van schooltooneelvoorstellingen en jeugd- concerten vormden een dankbaar aanvaarde aanvulling op het onderwijs. De viering van het eerste lustrum van de school en de ge bruikelijke feestavond aan het einde van het schooljaar slaagden in alle opzichten. In de aanwijzing van de gedelegeerden van deze gemeente Gemengde in de gemengde Commissie voor de akte-examens voor voor bereidend onderwijs kwam geen verandering; als examinatrices waren, behalve de bedoelde gedelegeerden, aangewezen Mej. H. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. SCHOLEN. Overgebracht Totaal 6 104 5 819 van 1358 84 345 201 148 136 227 236 280 113 334 168 190 275 133 252 226 169 78 289 870 161 168 263 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1333 62 352 176 114 133 199 224 249 101 319 173 190 254 104 271 227 174 91 260 232 135 200 246 Elboogstraat 80a Escamplaan 65 Ferdinand-Bolstraat 16 Gaslaan 80 de-Gheynstraat 115 ’s-Gravenzandelaan 185 Koningstraat 118a Mijtensstraat 183 Noordwal 61 van-Oosterwijk-Bruynstraat 3 Paets-van-Troostwijkstraat 83 Kotterdamschestraat 68 Scheepersstraat 188 Scheldestraat 122 Spilstraat 25 Tholenschestraat 143 Vaillantplein 17 Vlietstraat 10 Westduinweg 40 Wilhelminastraat 20 (L.) Winterweg 6 van-der-Wjjckstraat ongd Zeezwaluwstraat 4 Aantal leerlingen op 1 Januari 1936. |si December 1936.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 833