40 26 candidaten. Totaal 77 Schoolgelden. Bijzondere scho len voor ge woon en uit gebreid lager onderwijs. Medewerking krachtens art. 72 der Lager-onder- wjjswet 1920. uit Rotterdam andere gemeenten voor de akte B. W. Gisolf, Mej. C. C. M. Smits en Mej. A. M. M. Starke, als examinatoren de heeren Dr. G. Brouwer en J. Hulsker. Aan het examen namen deel: voor de akte A. 50 candidaten. De kosten van de examens bedroegen in totaal f 1.998,85, waarvan f 311,81 ten laste van de gemeente ’s-Gravenhage komt. In de vergadering van den Gemeenteraad van 8 Juni 1936 is een nieuwe verordening vastgesteld tot regeling van de ge meenschappelijke examens, ten doel hebbende de aan die examens verbonden uitgaven tot een minimum te beperken. Op den voet van deze regeling is een overeenkomst gesloten met de gemeenten Rotterdam, Arnhem en Groningen. C. BIJZONDER LAGER ONDERWIJS. Op 31 December 1935 waren in deze Gemeente gevestigd 134 gesubsidieerde en 6 niet gesubsidieerde bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs, alsmede 33 gesubsidieerde scholen voor uitgebreid lager onderwijs. Overgeplaatst werden de lagere scholen aan de Abeelstraat 30, de ten-Hovestraat 64-66 en de Joan-Maetsuyckerstraat 26, onder scheidenlijk naar de schoolgebouwen aan de Amberboom- straat 24, de Laan van Poot 353 en den Bezuidenhoutscheweg 271. In den loop van het jaar werd geopend een school voor uitgebreid lager onderwijs (niet gesubsidieerd) aan de van- Speykstraat 24. Opgeheven werden de gesubsidieerde scholen voor gewoon lager onderwijs aan de 2e-Schuytstraat 332 en de van-Speyk- straat 34 (beide op 1 September), alsmede de niet-gesubsidieerde school aan de Suezkade 175 (17 Juli). Op 31 December 1936 waren derhalve aanwezig 132 gesub sidieerde en 5 niet gesubsidieerde bijzondere scholen voor gewoon lager onderwijs en 33 gesubsidieerde, benevens 1 niet gesubsidieerde, scholen voor uitgebreid lager onderwijs. Aan 19 043 leerlingen van scholen voor gewoon lager onder wijs en 1205 leerlingen van die voor uitgebreid lager onderwijs is kosteloos onderwijs verstrekt. Er werden 42 aanvragen ingediend om medewerking krachtens artikel 72 van de Lager-onderwijswet 1920, waarvan in 28 gevallen medewerking werd verleend; 4 aanvragen werden VERSLAG LAGER ONDERWIJS. ’s-Gravenhage Arnhem Groningen 7 13 8 7 15 22 6 6 43

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 834