40 28 D. BIJZONDER VOORBEREIDEND ONDERWIJS. Aan de 51 in deze gemeente gevestigde gesubsidieerde bijzon- Bijzondere scho len voor voor- dere scholen voor voorbereidend onderwijs waren verbonden bereidend 173 hoofden en onderwijzeressen en 89 kweekelingen. onderwijs. Tengevolge van de bij Raadsbesluit van 7 Januari 1936 ge troffen bezuinigingsmaatregelen werden 22 onderwijzeressen op wachtgeld gesteld, van wie inmiddels 3 zijn herplaatst en 9 tijdelijk in vacatures werkzaam zijn. Van de in 1934 op wachtgeld gestelde 8 onderwijzeressen en 45 kweekelingen zijn 6 onderwijzeressen en 34 kweekelingen her plaatst; bovendien zijn van deze thans 2 onderwijzeressen en 10 kweekelingen tijdelijk in vacatures werkzaam. Het aantal wachtgeldsters bedraagt thans in totaal 30. Voor uitbreiding van het bijzonder voorbereidend onderwijs waren ook op de Gemeentebegrooting voor 1936 geen gelden uit getrokken. Onderstaand overzicht bevat opgaven omtrent de aantallen leerlingen van de van Gemeentewege gesubsidieerde bijzondere scholen voor voorbereidend onderwijs. VERSLAG LAGER ONDERWIJS. Aantal leerlingen SCHOLEN. 2 538 Overbrengen 2 595 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Acaciastraat 182 Beeklaan 184 Bevelandschestraat 42 van-Beyerenstraat 4 Beijersstraat 72 (A) Beijersstraat 72 (B) 2e Braamstraat 4 (A) 2e Braamstraat 7 (B) Breedstraat 1 Brouwersgracht 28 Burg.-Hovylaan 12 (L.) Cantaloupenburg 42 Caroline-van-Nassaustraat 21. Curacaostraat 19 Daguerrestraat 173 Ferd.-Bolstraat 31 Fred.-Euyschstraat 58 Gaslaan 1 op 1 Januari 1936. op 31 December 1936. 159 232 58 147 273 131 ■219 106 72 130 283 68 160 72 78 100 149 95 165 238 62 156 280 115 205 108 86 123 291 85 164 71 80 109 149 108

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 836