79 siteit. en school-too- neelvoorstel- lingen. Bibliotheek telde ultimo December Openbare lees zalen en biblio theken. Gemeentelijken Schoolbioscoop werden gedurende het verslag jaar door 27 445 personen bij gewoond; deze lessen werden met ingang van 1 Januari 1937 gestaakt. Voor bijzonderheden betreffende bovengenoemde instellingen wordt verwezen naar bladz. 15 en 16 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40). Het aantal scholen, dat deelnam aan de filmlessen van den R.-K. Schoolbioscoop bedroeg 87. Er werden 233 lessen gegeven, die door 33 748 leerlingen werden bezocht. Het subsidie aan den R.-K. Schoolbioscoop werd met ingang van 1 Januari 1937 inge trokken. Het Residentie-orkest gaf 4 jeugdconcerten voor leerlin- Jeugdconcerten gen uit de 3e en hoogere klassen der scholen voor middelbaar en gymnasiaal onderwijs en uit de 2e en hoogere klassen der kweekscholen voor onderwijzers; tot 3 concerten konden leer lingen van scholen voor uitgebreid lager onderwijs worden toegelaten. Voor leerlingen van de scholen voor middelbaar en gymna siaal onderwijs werden 3 tooneelvoorstellingen gegeven, waar onder twee in de Fransche taal. Nadere mededeelingen hieromtrent komen voor op bladz. 8 van het verslag van het Lager Onderwijs (bijlage 40) en op bladz. 17 van dat van het Voortgezet Onderwijs (bijlage 42). De Vereeniging „Volksuniversiteit” organiseerde in het Volksuniver- werkseizoen 1936/1937 60 leergangen, 8 studiekringen en 26 studieklassen; van de leergangen gingen er 20, van de studie kringen 3 en van de studieklassen 8 niet door. Het totaal aan tal deelnemers bedroeg 4 507. Bovendien organiseerde de Ver eeniging o.m. 16 losse voordrachten, 18 tooneelvoorstellingen, 3 wetenschappelijke en cultureele filmavonden benevens eenige concerten en excursies. De Vereeniging telde op het einde van het werkseizoen 1936 6 316 leden. De Openbare Leeszaal en 12 561 leden. Het boekenbezit bedroeg op het eind van het jaar 149 757 banden. De Centrale bibliotheek leende 376 254 boeken uit, de leeszaal werd bezocht door 133 633 personen; het aantal lezers bedroeg 12 879. In het filiaal Colensostraat en dat aan de Mient werden onderscheidenlijk in totaal 43 783 en 79 223 boeken uitgeleend, de leeszalen van genoemde filialen werden bezocht door onderscheidenlijk 9 000 en 12 000 personen; in het filiaal Paets-van-Troostwijkstraat werden aan volwassenen 43 285 boeken uitgeleend. De Openbare Christelijke Leeszaal en ANDERE ONDERWERPEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 83