80 Gemeentemusea. Vereeniging van Archief der Gemeente. Bibliotheek te Scheveningen waarmede de Openbare Leeszaal en Bibliotheek samenwerkt werd bezocht door 16 650 per sonen; 45 650 boeken werden uitgeleend. Het filiaal te Scheve ningen van de Openbare üitleenbibliotheek leende 45 401 banden uit. De baten bedroegen f 195.063,64, de lasten f 191.746,59; voor- deelig saldo: f 3.317,05. Het ledental der R.-K. Openbare Leeszaal en Bibliotheek be droeg op 31 December 1490. Het boekenbezit vermeerderde met 1 324 banden en bedroeg op het einde van het jaar 32 536 banden. In totaal leende de centrale bibliotheek 65 521 boeken uit; de leeszaal werd bezocht door 16 770 personen. Het filiaal Schenk- kade leende 2 499 boeken uit. De 8 bibliotheken der St. Vincentiusvereeniging leenden in totaal 574 857 boeken waarvan ruim 300 000 aan werkloozen en bezochte gezinnen meestal gratis, uit. Het aantal bezoekers op de leeszaal van het Archief der Gemeente bedroeg 463 met 1719 bezoeken. Schriftelijk werden 811 onderwerpen behandeld. Uit de bibliotheek werden 294 deelen geleend. Een tentoonstelling van de merkwaardigste en mooiste stukken uit de verschillende archiefverzamelingen werd door 1 010, een gewijd aan de Prinsessen van Oranje en Den Haag voorheen en thans door 2 658 personen bezichtigd. Het verslag van het Archief der Gemeente is als bijlage 45 bij dit verslag gevoegd. Het Gemeentemuseum aan de Stadhouderslaan werd in 1936 bezocht door 65 458 personen. De in December 1935 geopende tentoonstelling van werken van de drie gebroeders Maris duurde nog anderhalve maand in het verslagjaar. Zij werd gevolgd door een van hedendaagsche Fransche schilder- en beeldhouw kunst. Voorts werd o.m. op het einde van het jaar een tentoon stelling van oude kunst uit particulier Haagseh bezit georgani seerd. Eenige concerten van oude muziek en „debutanten-con- certen” werden gegeven. De Verzameling Bredius aan de Prinsegracht werd in 1936 door 1306 personen bezocht. Nadere gegevens omtrent de Gemeentemusea worden aan getroffen in het verslag van den Directeur van den Dienst voor Kunsten en Wetenschappen (bijlage 45). De Vereeniging van Haagsche Museumvrienden telde op Haagsche” Mu- 31 December 1936 in totaal 394 leden en begunstigers tegen 326 seumvrienden. op 31 December 1935. Een aantal schilderijen en kunstvoor werpen, deels verkregen door schenking, deels door aankoop, werd aan de Gemeente ter plaatsing in het Museum overge dragen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 84