Bylage 41 a. b. c. a. b. c. VERSLAG van de Stichting „Onderwijsfonds voor Zieke Kinderen te ’s-Gravenhage” over het jaar 1936. Op 31 December 1936 bestonden de Groepsbesturen uit de Bestuur, navolgende leden: bet Neutraal Groepsbestuur: 1. Dr. A. J. Bossers, 2. Mr. H. Iwema, 3. W. Koops; het Protestantsch Christelijk Groepsbestuur: 1. D. Hoekstra, 2. A. C. v. d. Plas, 3. Mr. I. van Woerden; het Roomsch-Katholiek Groepsbestuur: 1. A. H. J. de Goey, 2. J. Groenhuizen, 3. Dr. J. M. van Hellenberg Hubar. Het Algemeen Bestuur bestond op 31 December 1936 uit de navolgende leden: G. Smelt, voorzitter; S. de Vries Szn., plaatsvervangend voor zitter; A. K. Vogel, secretaris; W. Koops, D. Hoekstra, A. H. J. de Goey en de Chef der afdeeling Onderwijs; plaatsvervangende leden: Mevrouw A. C. Klooster, de waar nemend Chef der afdeeling Onderwijs en C. de Mooij, plaats vervangend secretaris. Het Algemeen Bestuur hield in 1936 twee vergaderingen, Vergaderingen, terwijl de vergadering van het Algemeen Bestuur met de groepsbesturen, bedoeld in artikel 8 der Statuten, werd gehou den op 15 December 1936. Op 31 December 1936 waren in dienst der Stichting de navol- Leerkrachten, gende leerkrachten: bij het Neutraal Groepsbestuur: Mevr. E. C. J. van der Tak-Vrouwenvelder en D. Winterdijk; (Mevr. v. SlootenSmeets overleed op 23 Juni 1936). bij het Protestantsch Christelijk Groepsbestuur: Mej. A. M. F. Elshove. bij het Roomsch-Katholiek Groepsbestuur: Mej. A. L. Bollen, Mej. M. P. Vintges en Mej. J. A. Visser.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 856