81 een voordeelig De Vereeniging „Oranje-N assau Museum” telde op 31 Decern- Particuliere ber 1936 745 leden en begunstigers. Behalve door vele schen- musea, kingen werd de verzameling door eenige aankoopen verrijkt. Gedurende het jaar 1936 werd het Museum door een groot aan tal personen bezocht, w.o. 359 betalende bezoekers, niet-leden. Aan ongeveer 300 personen werden in het afgeloopen jaar inlich tingen verstrekt. Op 22 December werd geopend een tentoonstelling „Huwe lijken in het Huis van Oranje-Nassau”. Het Schilderkundig Genootschap „Pulchri Studio” telde op Pulchri Studio. 31 December 1936 308 leden, w.o. 185 werkende. Behalve de bij reglement vastgestelde 3 tentoonstellingen van werken der leden vonden 6 bijzondere tentoonstellingen plaats. De exploitatierekening over 1936 sluit met saldo van f 281,21. Het ledental van de Vereeniging „die Haghe” bedroeg op Vereeniging 31 December 1936 393. Er werden verscheidene excursies gemaakt, Mie Haghe”. Het aantal leden van den „Haagsche(n) Kunstkring” bedroeg Haagsche einde December 176. Verscheidene concerten, lezingen enz. wer- Kunstkring, den voor de leden gegeven. In de vergaderingen van de Vereeniging „Arti et Industriae” Arti et werden vijf voordrachten gehouden over onderwerpen op het Industriae. gebied der kunstnijverheid. Er vond een tentoonstellingsavond plaats van eigen werk der leden. Het totaal aantal voorstellingen in den Koninklijken Schouw- Koninklijke burg bedroeg 345. Het aantal bezoekers bedroeg 134 033, d. i. Schouwburg, ruim 12000 meer dan in 1935. Gedurende het jaar hadden 8 Ge meentelijke volksvoorstellingen plaats. Het verslag betreffende den Koninklijken Schouwburg is als bijlage 46 aan dit verslag toegevoegd. In het schooljaar 1936 bedroeg het aantal leerlingen van het Conservatorium. Koninklijk Conservatorium voor Muziek 202, nl. 104 vrouwelijke en 98 mannelijke. Aan 14 leerlingen werd kosteloos onderwijs gegeven. Behalve de Directeur waren 34 leerkrachten aan de school verbonden. Van de 32 leerlingen, die aan het eindexamen deelnamen, slaagden er 27. Het boekjaar sloot met een voordeelig saldo van f 396,51. Gedurende het seizoen 1935/1936 verleende de afdeeling Maatschappij ,,’s-Gravenhage en Omstreken” der Maatschappij tot bevordering Toonkunst, der Toonkunst medewerking aan 5 concerten. Het ledental be droeg 411, het aantal werkende leden 237. Het nadeelig saldo steeg tot f 2.153,62. Het aantal werkende leden van de Koninklijke Nationale Zangvereeni- Zangschool verminderde met 8, het aantal donateurs met 17. Er gingen, werden 4 zanguitvoeringen gegeven, terwijl voorts medewerking

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 85