42 2 Curatoren der Openbare Gymnasia, J. JE. A. LISMAN, Voorzitter. MICHIELSEN, Secretaris. De Gemeenteraad verleende bij besluit van 13 Juli en met ingang van 1 September 1936 aan Dr. A. C. J. A. Greebe, leeraar in de Nederlandsehe taal en geschiedenis, en aan Dr. W. Macalester Loup, leeraar in de wiskunde en in de wis- en natuurkundige aardrijkskunde, op hun verzoek eervol ontslag, met dankbetuiging voor de aan het openbaar gymnasiaal onder wijs bewezen diensten. Bij dezen dank sluiten wij ons geheel aan. Wat de leerlingen betreft: gedrag en vlijt gaven over het algemeen geen reden tot klagen. De vorderingen lieten evenwel bij een te groot aantal leerlingen nog steeds te wenschen over. Eenerzijds is dit het gevolg van een gebrek aan assiduïteit bij het wrerken in het begin van het schooljaar, waardoor achter stand ontstaat, die meestal moeilijk wordt ingehaald. Ander zijds dit geldt voor de eerste klas vloeit dit euvel voort uit de bezwaren van aanpassing bij het nieuwe onderwijssysteem en de nieuwe schoolomgeving. Overigens begrijpen te veel ouders nog niet, dat de gymna siale opleiding aan de capaciteiten hunner kinderen te zware eischen stelt. Het is ten slotte voor de meeste ouders onverschillig, voor welk onderwijs, h.b.s. of gymnasium, hunne kinderen geschikt zijn. Bij de weinige leiding, die van de hoofden der lagere scho len ten behoeve van een toch noodzakelijke selectie uitgaat, heeft dit tot gevolg, dat zoo goed als alle candidaten zekerheidshalve toelatingsexamen doen zoowel voor de h.b.s. als voor het gym nasium. In de drukke maand Juli, terwijl de docenten reeds met werk overkropt zijn, moet dan alle schriftelijk examenwerk dub bel gecorrigeerd worden en de correctie van het werk der niet- geslaagden blijkt achteraf doelloos te zijn geweest. Daar het bovendien nogal eens voorkomt, dat ouders, wier kind voor het admissie-examen geslaagd is, het niet de moeite waard vinden, binnen den voor antwoord gestelden termijn mede te deelen, op welke school zijn plaatsing verlangd wordt, ondergaat de klasse- indeeling van de leerlingen, respectievelijk het vormen van pa- rallel-klassen voor den nieuwen cursus dikwijls ongewenschte vertraging. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 861