42 3 VERSLAG VAN CURATOREN DER GEMEENTELIJKE LYCEA OVER HET SCHOOLJAAR 1935—1936. In ons college kwam eenige wijziging, daar Mr. B. C. Slote- maker in September 1935 het secretariaat wegens overdrukke bezigheden moest neerleggen en vervangen werd door Mevr. M. van Buttingha Wichersvan Voorst Vader. Het college is nu als volgt samengesteld: Mr. L. P. J. Michielsen, voorzitter; Mevr. A. E. J. de VriesBruins, onder-voorzitster; Mevr. M. van Buttingha Wichersvan Voorst Vader, secretaresse; Mevr. C. Duparc—Simons, Mr. T. A. van Dijken, Mr. B. C. Slotemaker, Z. Stokvis, Ir. J. K. Tromp en Ir. G. H. M. Vierling. Van de beide scholen, waar wij het toezicht over hebben het lyceum voor meisjes en het lyceum aan het Stokroosplein vroeg de eerste school onze bijzondere aandacht wegens de ver andering, die er plaats vond in haar innerlijke structuur, terwijl zij ook in een ander gebouw gehuisvest werd. Konden vroeger haar leerlingen na een 2-jarigen onderhouw doorloopen te heb ben, een keuze doen uit drie verschillende richtingen gymna sium, middelbare meisjesschool en hoogere burgerschool op 24 Juni 1935 werd haar, ten gevolge van een door den Gemeente raad genomen besluit inzake bezuiniging, de gymnasiale afdee- ling ontnomen, met dien verstande, dat de alpha-leerlingen, die er waren, haar eindexamen aan het lyceum voor meisjes zouden kunnen afleggen, maar dat er geen nieuwe klassen zouden ge vormd worden. Al moest dit besluit van den Gemeenteraad gebillijkt worden, het werd door ons zeer betreurd, te meer, omdat de gymnasium- afdeeling nog te kort bestaan had eerst sedert 1932 om zich te kunnen ontwikkelen en een o.i. gegrond oordeel mogelijk te maken over de wenschelijkheid barer handhaving. Tegenover dit geleden verlies kon de school een winst boeken door de verandering van gebouw. De verhuizing van de Wal- deck-Pyrmontkade naar het mooie ruime gebouw aan de Stad houders! aan deed de school zeer veel goed, wat ook dadelijk tot uiting kwam in de aangifte van nieuwe leerlingen. Bedroeg dit aantal voor den cursus 1935/1936 nog 70, voor dezen cursus steeg het tot 110. De ligging in een beter deel van de stad en het feit, dat de nieuwe omgeving zelf meer leerlingen opleverde, zijn mede als oorzaak van dit verheugend verschijnsel te be schouwen. Dat de school gaarne het hare ertoe wil bijdragen om VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 862