42 4 MICHIELSEN, Voorzitter. M. VAN BUTTINGHA WICHERS— VAN VOORST VADER, Secretaresse. haar bloei te bevorderen, blijkt uit de in April met zooveel suc ces gehouden propagandaweek, waarvoor zoowel docenten als leerlingen zich zeer veel moeite gegeven hebben. De samenvoeging van een Dalton- en een klassikale school in 1932 gaf ook nog gedurende den cursus 1935/1936 moeilijk heden, daar in September 1935 de Dalton- en klassikale afdeelin- gen van de 5e en 6e klassen bij elkaar werden gevoegd en onder wijs kregen volgens de klassikale methode. De Dalton-leerlingen hadden moeite zich aan deze nieuwe methode aan te passen. Door den rector van het lyceum Stokroosplein werd er over geklaagd, dat 70 a 80 van de leerlingen van de gymnasium- afdeeling, die aan zijn school verbonden is, voortkomen uit de 2e klas van zijn eigen school, terwijl het toch steeds in de be doeling heeft gelegen, dat ook leerlingen van andere hoogere burgerscholen die afdeeling zouden bezoeken. Het is te hopen, dat in het vervolg meer kinderen uit de 2e klas h.b.s., met aanleg voor gymnasiaal onderwijs, naar de 3e klas lyceum zullen overgaan. Een bewijs van opgewekt schoolleven gaven de beide tentoon stellingen, in het lyceum Stokroosplein gehouden. De eerste, die plaats vond dadelijk na de zomervacantie, bood een zeer aardig overzicht van eigen liefhebberijwerk der leerlingen op allerlei gebied; de tweede tentoonstelling, in den loop van den cursus gehouden, gaf een aantrekkelijk beeld van de kunstnijverheid in den Indischen Archipel en had, door de vele prachtige inzen dingen van de ouders der leerlingen, eveneens een groot succes. Dat de tijdsomstandigheden ook op de kinderen hun stempel drukken blijkt wel hieruit, dat er een toename van den wil tot werken kon geconstateerd worden, welke zonder twijfel een ge volg is van den sterkeren prikkel, die in deze slechte tijden van het gezin uitgaat. De leerlingen voelen meer dan vroeger de noodzaak om zoo snel mogelijk het einddiploma te halen en spannen zich daar tot het uiterste voor in. Dit neemt niet weg, dat de innerlijke belangstelling niet zelden nog afwezig blijft. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 863