42 6 van de Gemeente, aldus tot het geven van gevraagde adviezen, schoolbezoek en het houden van een zoo nauw mogelijk contact met directeuren en leeraren. De schoolvergaderingen werden vrijwel geregeld door leden der Commissie bijgewoond, voorna melijk met het doel een oordeel te krijgen omtrent het vaststellen van de rapportcijfers en de overwegingen bij het al of niet be vorderen tot een hoogere klasse. Voorts bracht de Commissie enkele malen ongevraagde ad viezen uit. De Commissie heeft nog altijd geen toezicht op de h.b.s.-A, deel uitmakende van het complex-seholen aan de Raamstraat, bekend onder den naam van 7e h.b.s. Zij heeft derhalve wel rechtstreeksche bemoeienis met de klassen I, II en III, en de IVe en Ve klasse h.b.s.-B, doch niet met de klassen IV en V van de h.b.s.-A. Dat hierdoor onwillekeurig moeilijkheden kunnen ontstaan ligt in den aard der zaak; één enkele commissie, aan welke het toezicht op het geheele schoolcomplex ware opgedragen, zou logischer zijn. Het is de bedoeling van Burgemeester en Wethouders een meer bevredigende regeling te treffen, zoodra het wetsontwerp tot aanvulling en wijziging van de wet M. O. tot wet zal zijn verheven. Tijdens het verslagjaar wrerd het langdurig verlof, verleend aan Prof. Walch, met een jaar verlengd en aan den leeraar met vaste aanstelling Drs. Birnie, een jaar verlof verleend om op te treden als rector van het opgericht Rijulandsche Lyceum te Wassenaar. De Commissie heeft tegen dergelijke verloven bezwaar ge maakt, omdat zij vreest dat het onderwijs daarvan schade zou kunnen ondervinden. Immers kan, in de daardoor ontstane vaca tures, slechts door de benoeming van tijdelijke leerkrachten wor den voorzien. Daardoor wordt de mogelijkheid van algemeene mededinging beperkt, omdat sollicitatie ook door ervaren leer krachten van elders niet kan worden verwacht. De keuze voor de vervulling der tijdelijke vacatures zal derhalve moeten worden gedaan uit jongere leerkrachten met geen of weinig ervaring, omtrent wie niets of weinig bekend is. Daarnaast heeft de Commissie evenwel gewezen op mogelijk voordeel van de aanstelling van jeugdige leerkrachten in tijde- lijken dienst, omdat daardoor de gelegenheid wordt geopend hier ter plaatse ervaring op te doen en aan het werk te komen. Aldus wordt een generatie van leerkrachten gekweekt, waaruit t.z.t. bij vervanging van ouderen een keuze kan worden gedaan, gegrond op een persoonlijk oordeel. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 865