42 1 Wil echter zoodanig systeem gunstig werken, aldus strekken ten bate van het onderwijs, dan moet bij de vaststelling van de taak, die aan jeugdige krachten zal worden opgelegd, rekening worden gehouden met de mogelijkheid die te kunnen volbrengen ten voordeele van het onderwijs en van hen zelf. De Commissie vreest, dat een taak van 26 tot 28 lesuren per week te groot is, te meer nog als de benoemde onderwijs moet geven aan meer dan één school of in meer dan één vak. Zij heeft daarop in haar adviezen aan het College van Burgemeester en Wethouders ge wezen, mede omdat aldus gelegenheid bestaat meer jeugdige krachten aan het werk te stellen, waardoor zoo noodig later een keuze mogelijk is. Uit zuinigheidsoverweging werd aan deze adviezen geen gevolg gegeven; naar het oordeel van de Com missie weegt de verkregen bezuiniging niet op tegen het nadeel, dat daarvan voor het onderwijs kan worden verwacht. De gevraagde adviezen betroffen in hoofdzaak die, welke be trekking hadden op tijdelijke en definitieve benoemingen. Bij de voordracht voor de benoeming van een directeur van een der scholen besloot de Commissie zich op het standpunt te stellen uitsluitend advies uit te brengen over de sollicitanten, die bij de leden der Commissie bekend zijn. Zij was van oordeel dat een aanbeveling harerzijds slechts een voorloopig karakter kon dragen, omdat van een groot deel der overigen aan de Commis sie nog niets bekend was. Wel meende de Commissie te moeten opmerken, dat h.i. voor een benoeming tot directeur in de eerste plaats in aanmerking komen: directeuren van elders, dan de leeraren, werkzaam aan de Gemeentescholen en daarna de leeraren van het bijzonder onderwijs hier ter stede en ten slotte leeraren van elders. In een brief van de Curatoren van de Gemeentelijke lycea werd de aandacht gevestigd op het feit, dat de leerlingen, die de afd. gymnasium van het lyceum Stokroosplein bezoeken, voor verreweg het grootste deel gerecruteerd worden uit de leerlin gen der 2e klasse h.b.s. van die school en bijna niet van andere scholen. Dit gaf der Commissie aanleiding bij Burgemeester en Wethouders aan te dringen op een meer algemeene bekendma king omtrent de verschillende studiemogelijkheden, die de onder scheidene Gemeentescholen geven. Burgemeester en Wethouders hebben in antwoord daarop, onder dagteekening van 2 Juni 1936 no. 8191, een circulaire doen uitgaan betreffende studiekeuze, welke circulaire, naar het oordeel der Commissie in geen enkel programma der hoogere burgerscholen en lycea mag ontbreken. Evenwel is gebleken, dat reeds sedert jaren door rectoren en directeurén een gedrukte circulaire met dezelfde strekking aan ouders en verzorgers van leerlingen wordt uitgereikt. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 866