42 De Commissie zal er prijs op stellen als de circulaire 8191 telken jare in alle programma’s worde opgenomen. Eveneens werd door de Commissie aangedrongen op meer uniformiteit dier programma’s, zoowel wat betreft de huis houdelijke bepalingen als de te gebruiken boeken, zonder dat door een en ander verstarring in het onderwijs ontstaat. De tech nische verzorging van enkele programma’s laat wat te wen- schen over. 82,2 83,6 85,5 82,4 82,1 III. Toestand van het onderwijs op de scholen. Tot directeur van de 3e h.b.s. Beeklaan werd benoemd de heer J. Mulder, te voren leeraar aan die school. De 2e h.b.s. thans aan de Valeriusstraat werkte in het afgeloopen cursusjaar slechts met 4 klassen, daar wegens de be zuiniging deze school zal worden opgeheven en haar dus geen nieuwe le klasse wrerd toegewezen. Het komt de Commissie om verschillende redenen wen- schelijk voor, hier eenige gegevens betreffende de resultaten van het onderwijs aan de Haagsche scholen, zoo openbare als bij zondere, op te nemen en wel in vergelijking met die, welke in het algemeen, d.w.z. bij alle scholen over het geheele Rijk, gemiddeld werden verkregen. Voor de hoogere burgerscholen A en B, met inbegrip van de h.b.s.-afdeelingen der lycea bedroeg het aantal geslaagden voor het eindexamen in percenten van het aantal candidaten: Gemiddeld over de jaren 1931 t./m. 1935: Voor alle scholen van het Rijk de Haagsche openbare scholen bijzondere Aangezien onder de scholen van het Rijk zoowel de Rijks- als de gemeentelijke- en bijzondere scholen zijn begrepen, moet voor vergelijking ook het gemiddelde van de Haagsche openbare en bijzondere scholen worden genomen, d.i. 84,2. Het resultaat van het eindexamen 1936 is geweest: Van de Haagsche openbare scholen slaagden 81,8 bijzondere alle scholen Dat deze gunstige resultaten voor de Haagsche scholen niet veroorzaakt worden door een sterkere selectie in de lagere klas sen moge blijken uit de volgende gegevens. Voor de hierboven genoemde scholen bedroeg het aantal naar een hoogere klasse bevorderden in percenten van het aantal leerlingen aan het einde van den cursus aanwezig: 8 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 867