82 Jeugdwerk. Kon. Zoöl. Botan. Genootschap. Oefening Kweekt Kennis. werd verleend aan een optocht ter gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana. De afdeeling ’s-Gravenhage en omstreken van de Neder - landsche Vereeniging voor den Volkszang heeft in het verslag jaar 1936/1937 7 zangavonden gegeven in Diligentia en 1 extra zangavond in een vereenigingsgebouw. Belangrijke medewer king werd verleend bij de viering van de verloving en den ondertrouw van H. K. H. Prinses Juliana. Koninklijk Insti- Gedurende het verslagjaar werden wederom op vergade- tuut van Inge- ringen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs eenige uieurs. lezingen gehouden. De afdeelingsvergaderingen waren gewijd aan onderwerpen op het speciaal gebied der afdeelingen. Een nieuwe afdeeling voor petroleumtechniek werd opgerieht. Het Instituut was op tal van binnen- en buitenlandsche congressen en bijeenkomsten vertegenwoordigd. Uit het Vrouwe Janssens- Arriëns Fonds werden ook in 1936 2 studiebeurzen aan studenten aan de Technische Hoogesehool te Delft toegewezen. Op 1 November 1936 telde het Letterkundig Genootschap „Oefening Kweekt Kennis” 5 eere-leden, 50 leden en 33 buiten gewone leden. Er werden 10 bijeenkomsten gehouden. De rekening sloot met een batig saldo van f 209,91. Het ledental van de Vereeniging „Koninklijk Zoölogisch- Botanisch Genootschap” bedroeg ultimo December 4 052. De sterke toeneming van het aantal leden is vooral het gevolg van een reorganisatie van het lidmaatschap. De dieren- en planten- verzameling is wederom door een aantal schenkingen uitge breid. Het voorjaarsfeest leverde een voordeelig saldo op van f 36.669,94. De baten van de Vereeniging bedroegen f 160.599,33, de lasten f 154.075,24; batig saldo: f 6.524,09. De Jeugdleeszaal van de Openbare Leeszaal en Bibliotheek in de Paets-van-Troostwijkstraat werd bezocht door 9 950 kin deren, terwijl 9243 boeken werden uitgeleend. Bij de Jeugdleeszaal en Bibliotheek, Colensostraat 4, waren op 31 December 1936 448 kinderen als lid ingeschreven. In 1936 werden 22933 boeken uitgeleend; het aantal bezoekers der lees zaal bedroeg 5 725 (3 957 jongens en 1768 meisjes). Ter gelegenheid van den Volkenbondsdag en den Dierendag werden wederom kleine boekententoonstellingen gehouden. De baten dezer instelling bedroegen f 4.154,72, de lasten f 4.128,75; voordeelig saldo: f 25,97. Haagsche Bond „Vacantiebezigheid voor schoolkinderen'’. Gedurende den zomer namen gemiddeld per dag 4 208 kinderen deel aan de uitstapjes. Aan het winterwerk nam een groot aan tal kinderen deel; van de door hen vervaardigde voorwerpen werd wederom een tentoonstelling gehouden. De ontvangsten

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 86