42 12 De sub commissie B van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs, VAN DER MEULEN, Voorzitter. MORREN, Secretaris. verdiensten als directeur van den handelscursus gehuldigd, bij welke gelegenheid ook door den chef der afdeeling Onderwijs, dr. C. van den Berg, woorden van waardeering werden gespro ken. De heer Mols heeft nadien nog geruimen tijd wegens ziekte van den heer Slagter, directeur van den handelscursus aan de Laan van Meerdervoort, diens functie op verdienstelijke wijze waargenomen. Besloten werd tot verplaatsing van den handelscursus aan de Laan van Meerdervoort naar het gebouw Beeklaan 445, om dat in de bestaande school, waar des avonds vele instituten hun bijeenkomsten houden, soms te veel rumoer heersehte. Bij het eindexamen der Gemeentelijke handelscursussen bleek helaas opnieuw, dat er nog steeds veel leerlingen zijn, die bij het werk voor Nederlandsche taal een voldoende cijfer behalen, maar bij andere vakken, als handelsaardrijkskunde en staats inrichting, blijk geven onze taal zoo gebrekkig te beheerschen, dat de Commissie geneigd was in zulke gevallen het getuig schrift of diploma te onthouden. Echter kon dit niet, omdat vol gens het examenreglement nu eenmaal een getuigschrift of diploma moest worden uitgereikt. De Commissie meent, dat hierin niet kan worden berust en dat naar een betere oplossing moet worden gezocht. Gedacht is o.a. aan het opgeven van een dictee op het examen, omdat het schrijven van eenige handels- brieven alleen een onvoldoenden indruk geeft van het goed be heerschen der Nederlandsche taal. De Commissie nam met leedwezen kennis van hetgeen in de Raadsvergadering van 7 Januari 1936 ten aanzien van het onderwijs aan de Gemeentelijke handelscursussen door een enkel lid werd te berde gebracht. Uit den aard der zaak is zij niet in gebreke gebleven het Gemeentebestuur op de veelal onjuiste en onbillijke critiek, die geleverd werd, te wijzen. Om redenen van bezuiniging werd in het verslagjaar beslo ten tot reorganisatie van het onderwijs in machineschrijven, welke reorganisatie op 1 September 1936 zou ingaan. Hierbij -werd de practijkcursus opgeheven en de school verplaatst van de Lijnbaan naar het gebouw Witte-de-Withstraat 121. Aan het personeel werd wachtgeld verleend. In het vervolg zou het personeel bestaan uit een of meer vaste leerkrachten, die hier een dagtaak hadden, zoo noodig versterkt door tijdelijke krachten. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 871