42 14 aan den Parkweg 44; aan de Sophialaan 10; aan de Jan-van-Nassau- 19. Roomsch-Katholiek Lyceum voor meisjes aan het Lyceum- plein 33; 20. Vrijzinnig Christelijk Lyceum 21. Haagsche Lyceum 22. Realgymnasium en Oberrealschule straat 112; 23. Ie Christelijke Hoogere Burgerschool met 5-j c. aan de Populierstraat 109 (met literair-economische afdeeling); 24. 2e Christelijke Hoogere Burgerschool met 5-j. c. aan den Bezuidenhoutscheweg 40; 25. Roomsch-Katholieke Hoogere Burgerschool met 5-j. e. aan de Oostduinlaan 50, met afdeeling aan de Mient 275; 26. „Tymstra’s Scholen, N.V.”, Hoogere Burgerschool met 5-j. c. (en 3e klasse met eindonderwijs) aan de Sweelinckstraat 17; 27. „Tymstra’s Scholen, N.V.”, Hoogere Handelsschool met 5-j. c. aan de Sweelinckstraat 17; 28. Handelsavondschool met 4-j. c. voor jongens aan de Bloem- fonteinstraat 194 (Handelscursus van de Afd. ’s-Gravenhage van de R.-K. Middenstandsvereeniging „De Hanze”); 29. Middelbare Handelsavondschool met 4-j. c. voor meisjes aan de Brouwersgracht 28 (Handelscursus van de Afd. ’s-Gra- venhage van den Dioc. R.-K. Vrouwenbond) 30. Christelijke Handelsavondschool aan de Populierstraat 109 (Handelscursus van de Vereeniging voor Christelijk Han delsonderwijs) 31. Handelsavondschool met 2-j. c. aan de Sweelinckstraat 17 (Handelscursus voor den Middenstand); 32. School tot opleiding van winkelpersoneel aan de de-Gheyn- straat 138. Als onderdeel van de noodzakelijke beperking van de uitga- Algemeene ven voor het onderwijs in het algemeen, zijn tijdens het school- opmerkingen. jaar 19351936 ten aanzien van het openbaar voorbereidend hooger en het openbaar middelbaar onderwijs verschillende be zuinigingsmaatregelen tot uitvoering gekomen, van welke de navolgende als de meest belangrijke kunnen worden aange merkt. De centrale school voor machineschrijven werd verplaatst van de Lijnbaan 32 naar het gebouw Witte-de-Withstraat 121; de algemeene leiding van deze school werd opgedragen aan den directeur van de 2e Gemeentelijke middelbare handelsschool met 4-j. c. Het Raadsbesluit van 24 Juni 1935 omvatte de geleidelijke opheffing van de hoogere burgerschool met 5-j. c. aan de Stad- VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 873