42 15 houderslaan 84 en verplaatsing van deze school naar het gebouw Valeriusstraat 124; verplaatsing van het lyceum voor meisjes aan de Waldeck-Pyrmontkade 5 naar het schoolgebouw aan de Stadhouderslaan 84 en geleidelijke opheffing van de aan dit lyceum verbonden gymnasium-afdeeling; huisvesting van de beide Gemeentelijke middelbare handelsdagseholen voortaan genaamd handelsscholen met 4-j. c., onderscheidenlijk aan de de-Gheynstraat 138 en de Valeriusstraat 124, in het gebouw Waldeck-Pyrmontkade 5 en geleidelijke opheffing van eerstge noemde school; opheffing van den Gemeentelijken handels- avondcursus aan de de-Gheynstraat 138; aanvulling van de ver ordening op de Gemeentelijke gymnasia, strekkende om de mo gelijkheid te openen, dat leerlingen, die, na een jaar lang het onderwijs in een klasse te hebben gevolgd, zeer slechte resultaten hebben bereikt, ter verwijdering van de school aan Burgemees ter en Wethouders kunnen worden voorgedragen. Bij de uitvoering van vorengenoemd Raadsbesluit bleef een 3-tal vacatures van leeraar onvervuld, 4 tijdelijke onderwijs krachten kwamen niet voor herbenoeming in aanmerking en bovendien werd aan 15 leeraren (essen) aan de gymnasia, lycea en hoogere burgerscholen en aan 6 leeraren aan de handelsscho len, alsmede aan den directeur van den opgeheven handels- avondcursus aan de de-Gheynstraat 138, eervol ontslag met toe kenning van wachtgeld verleend. Ter tegemoetkoming aan de bezwaren, welke het onderwijs aan den Gemeentelijken handelsavondcursus, gevestigd in het gymnasium aan de Laan van Meerdervoort 57, ondervond als gevolg van het velerlei gebruik, dat des avonds van dit gebouw wordt gemaakt, werd besloten den handelscursus met den aan vang van het nieuwe schooljaar te verplaatsen naar het gebouw van de hoogere burgerschool aan de Beeklaan 445. Krachtens beschikking van den Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen d.d. 1 Juni 1935 zijn aan de afdeeling middelbare meisjesschool van het Gemeentelijk lyceum voor meisjes bepaalde rechten als erkende onderwijsinrichting toege kend, welke rechten reeds werden verbonden aan het diploma, dat na afloop van het schooljaar 19341935 zou worden uit gereikt. Bij genoemde beschikking werd tevens goedkeuring verleend om aan deze school de leervakken cosmografie, staathuishoud kunde en kunstgeschiedenis te onderwijzen. Met het oog op de belangen van de leerlingen, die bestemd zijn het onderwijs aan de afdeeling middelbare meisjesschool te volgen, werd bepaald, dat de beoordeeling van de candidaten voor de aanvangsklasse van het lyceum voor meisjes niet langer VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 874