42 16 Schooltoezicht Onderwijs. Gebouwen. Leer- en hulp middelen. Tentoon stellingen, excursies enz. Boekenfonds, boekenbeurzen, aanvragen om verstrekking van boeken enz. door het Gemeen telijk Boekenfonds weder aanmerkelijk toenam, bleek het noodig te trachten de uitgaven ook op dit punt te beperken. Ten einde dit te bereiken werd er toe overgegaan voor die verstrekking niet alleen de financieele draagkracht van de ouders als maat staf aan te leggen, maar tevens zekere eischen te stellen met betrekking tot de geschiktheid en bekwaamheid van de leer lingen. De aan verscheidene scholen ingestelde boekenbeurzen beant woordden ten volle aan hun doel. Als gevolg van de aanwezigheid aan de scholen van meer of minder omvangrijke verzamelingen van aanschouwingsmiddelen bleven bezoeken aan het Gemeentelijk Museum voor het onder wijs slechts uitzondering; wel vonden talrijke bezoeken aan ten toonstellingen, excursies en schooluitstapjes plaats. De schoolreizen uit en naar België mochten zich ook dit jaar in een groote belangstelling verheugen. Ongeveer 400 Belgische scholieren bezochten deze stad en een gelijk aantal Nederland- gemeenschappelijk met die voor alle middelbare scholen zal geschieden, maar aan de onderwijskrachten van dit lyceum zelve wordt overgelaten. In verband met de wenschelijkheid om de groote verscheiden heid van leerboeken, welke aan de verschillende middelbare scholen worden gebruikt, te beperken, zijn, voorloopig voor de vakken Nederlandsche en Fransche taal en letterkunde, com- missiën ingesteld voor het brengen van meer eenheid in de boe kenlijsten van de hoogere burgerscholen in deze gemeente. In de indeeling van het van Gemeentewege uitgeoefend schooltoezicht kwam geen verandering. Voor de wijzigingen in de samenstelling van de colleges van curatoren en van de com- missiën van toezicht, alsmede voor wat betreft de door het toe zicht verrichte werkzaamheden, wordt verwezen naar hun hier- voren af gedrukte verslagen. Behoudens aanpassing aan de vorengenoemde bezuinigings maatregelen en wijzigingen van meer ondergeschikten aard uit onderwijskundig oogpunt, bleef de algemeene organisatie van het voortgezet onderwijs nagenoeg onveranderd. De staat van onderhoud van de schoolgebouwen en de uitvoe ring van de schoonmaakwerkzaamheden gaf geen aanleiding tot het maken van bijzondere opmerkingen. De leer- en hulpmiddelen verkeerden in goeden staat en ble ven, waar noodig door aanvulling op bescheiden schaal, aan de behoeften van het onderwijs voldoen. Aangezien als gevolg van de tijdsomstandigheden het aantal VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 875