42 3e 4e 5e De voorzitter der toelatingscommissie in 1935 H. P. F. LATERVEER. Wnd. directeur der hoogere burgerschool aan de Valeriusstraat 124. Verslag omtrent de toelatingsexamens tot de 2e, 3e, 4e en 5e klassen der Gemeentelijke hoogere burgerscholen in 1935. De inschrijvingen hadden plaats bij ondergeteekende, die als voorzitter der examencommissie optrad. Voor zoover noodig werd het toelatingsexamen af genomen: Voor de 2e klassen in de h.b.s. Nieuwe Duinweg; het Gemeentelijk Lyceum Stokroosplein; de h.b.s. 3e v. d. Boschstraat; de h.b.s. Beeklaan. Het verloop van de geheele toelating is in onderstaande tabel gedetailleerd. Door de reorganisatie van de hoogere burgerscholen kon niet zooals vroeger aan alle wenschen van ouders of verzorgers aan gaande de school hunner keuze worden voldaan. Ondergetee kende moest zich voortdurend met de directeuren verstaan omtrent de mogelijkheid van plaatsing, ten einde de verdeeling zoo gunstig mogelijk te doen geschieden. Daar verschillende klassen zeer sterk bezet waren, moest een vrij groot aantal leer lingen geplaatst worden op scholen die nog al ver van hun woning verwijderd waren. Van de 203 geplaatsten trokken zich terug: a 1 meisje voor de 3e klasse wegens vertrek; I 3 jongens voor de 5e klasse, die geslaagd waren voor het toelatingsexamen, maar eveneens voor het extraneï- examen. 19 VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Klasse. J. M. J. M. J. M. J. J. M. 55 I 18 134 202 30 10 14 2 16 8 147 56 286 55 189 40 16 24 203 Ingeschr. candid. 71 61 50 20 28 23 24 9 14 9 10 4 2 4 8 4 Gepl. met vrij st. 50 39 36 9 21 15 15 4 6 13 4 7 Examen deden. 4 4 1 1 Hiervan slaagden. 2 7 2 3 1 1 0 0 Hiervan werden afgewezen. M. 4 6 2 4 3 3 1 1 51 46 38 12 21 16 15 4 2 3 4 5 Totaal gepl. Totaal Algemeen totaal Teruggetr. of niet opgek. J. I M. 84 37 M. I J.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 878