I 83 voor Volks feesten. bedroegen f 13.460,35, de uitgaven f 13.871,82®; nadeelig saldo: f 411,47®. Vereeniging tot het houden van St. Nicolaas feestjes op de Haagsche scholen. Het aantal kinderen, dat aan de feestjes deelnam, was 34 203, w.o. 10 513 leerlingen van bijzondere lagere scholen. De ontvangsten bedroegen f 12.681,09, de uitgaven f 12.518,99B; batig saldo: f 162,09®. In de jeugdherberg „de Zeemeeuw”, geëxploiteerd door de Haagsche Jeugdherberg-Stichting, werd overnacht door 4 503 personen en werden 1 565 warme maaltijden en 1 462 broodmaal tijden verstrekt. De inkomsten bedroegen f 4.084,39, de uitgaven f 3.225,39; batig saldo: f 859, De rekening van de Stichting over 1936 sluit met een nadeelig saldo van f 350,28. Zie voor het jeugdwerk van het Haagsch Crisis Comité bladz. 52. De Stichting „Haagsche Sport- en Speelterreinen” beheerde Beoefening van voor de Gemeente op 31 December 1936 17 sportterreinen (w.o. sport. 9 tijdelijke), 10 speelterreinen, 14 speeltuinen en 3 speelweiden. Aan 88 vereenigingen werden in het verslagjaar een of meer velden verhuurd. Het aantal bezoekers van de speelterreinen is met 50 pCt., dat van de speeltuinen met 20 pCt. toegenomen. Ten behoeve van het onderwijs in lichamelijke oefening werd aan 24 openbare lagere, 11 openbare u. 1. o., 11 bijzondere lagere, 2 bijzondere u. 1. o. scholen, 1 school voor buitengewoon lager onderwijs en 2 kweekscholen gedurende de zomermaanden de beschikking over een terrein gegeven. Het aantal leden der Vereeniging „Haagsche Ijsclub” be droeg op 1 October 1936 2 341. De baan is gedurende het verslag jaar 1935/1936 korten tijd geopend geweest. De exploitatiekosten bedroegen f 11.589,68 (w.o. f 6.394,27 aan salarissen en werkloo- nen); aan contributies werd f 19.956,50 ontvangen. Nieuwe 's-Gravenhaagsche Usvereeniging. Het aantal leden der vereeniging bedroeg aan het einde van het verslagjaar 1935/1936 1 950. De baan is korten tijd geopend geweest. Omtrent het Haagsch Comité voor Volksfeesten valt het Haagsch Comité volgende te vermelden. Ter viering van den verjaardag van H. K. H. Prinses Juliana hadden op 28 en 29 April in de zaal van den Dierentuin een gymnastiekuitvoering en een opvoering van het blijspel „De groote kans” plaats. In den avond van 30 April werd op het Malieveld een vuurwerk ontstoken. Op den verjaardag van H. M. de Koningin werd in den Dierentuin een muziekuitvoering gegeven, terwijl voor de kin-

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 87