42 21 B. STATISTISCH GEDEELTE. (Staat I.) Evenals in alle voorafgaande jaren sinds 1927 is bij het dag onderwijs het aantal leerlingen voor alle richtingen te zamen wederom toegenomen, zy het ditmaal in geringe mate. Wat de verschillende richtingen betreft, blijkt het aantal leerlingen der openbare gymnasia (evenals verleden jaar) en handels (dag)- scholen eenigermate te zijn afgenomen. Bij de bijzondere gymnasia en hoogere burgerscholen is, behoudens een kleine onderbreking in 1927, sinds den aanvang van deze statistiek van jaar tot jaar stijging van het leerlingen tal w'aar te nemen. Ditmaal nam het aantal voor deze twee richtingen te zamen toe met 92 (v. j. 267), terwijl dat van het openbaar onderwijs afnam met 22 (v. j. 128). Het openbaar gymnasiaal en h.b.s.-onderwijs telden te zamen op 15 September 1926 3110 en op 15 September 1936 3176 leerlingen (toeneming 66 leerlingen of 2,1 pCt.), terwijl het bijzonder gymnasiaal en h.b.s.-onderwijs op die data door onderscheidenlijk 1609 en 3177 leerlingen gevolgd werd (toeneming 1568 leerlingen of 97,5 pCt.). De bevolking van deze bijzondere inrichtingen was naar den toestand op 15 September 1936 juist 1 leerling grooter dan die der overeenkomstige openbare inrichtingen. Hierbij is rekening te houden met het op bladz. 27 vermelde omtrent het aantal leerlingen uit andere gemeenten: op 15 Sep- Het statistisch gedeelte van dit verslag sluit zich geheel aan bij dat van het verslag over het schooljaar 1934/1935. Percentages, berekend uit de staten, en enkele nadere gegevens, met aanteekeningen. Gymnasia, hoogere burgerscholen, handels(dag)scholen en -cursussen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 96,3 94,- 93,8 96,9 96,9 99,8 101,2 95,9 95,2 105,2 114,3 119,7 126,6 129,3 130,6 110,- Te zamen 99,4 101,1 105,3 105,7 94,2 98,2 102,- 0 Gymnasiale afdeelingen der lycea inbegrepen. 1936. 91,- 1934. 96,5 Tot en met 1929 toestand 1 October, daarna behalve voor één by zonderen cursus 31 December. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. Openbare gymnasia 97,5 94,9 89,7 86,5 82,3 B(jzondere gymnasia 107,- 139,9 147,- 148,7 153,4 Openbare h.b.s. 97,9 97,5 97,5 97,6 100,6 103,4 108,3 109,- 104,3 105,- Bijzondere h.b.s. Openbare handels(dag)- scholen 97,9 97,5 97,5 99,3 102,4 119,8 124,- 137,5 146,6 149,5 169,2 187,9 194,5 Gem. handelscursussen 99,9 98,2 102,- 94,2 94,9 Bijzondere 110,- 116,8 129,3 130,4 123,- Indexcijfers van het aantal leerlingen op 15 September 1927 t./m. 1935. (15 September 1926 100.) 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 94,9 89,7 86,5 82,3 80,2 88,3 96,5 94,6 169,5 189,6 201,3 208,4 210,4 93,6 94,2 88,1 87,2 83,- 110,- 116,1 110,1 114,1 110,7

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 880