42 22 te leiden, dat in 1930 het schooljaar, Uit dit overzicht is af wat de eerste klassen betreft, aanving met 712 leerlingen op de openbare gymnasia en h.b.s.-en te zamen, welk aantal met eenige onderbreking steeg tot 769 in 1934, om vervolgens te dalen tot 650 in 1936, een aantal dat 62 (8,7 pCt.) lager was dan dat in 1930. De bijzondere inrichtingen te zamen hadden in 1930 bij den aan vang van het schooljaar 463 leerlingen in de eerste klassen, welk aantal zonder onderbreking steeg tot 728 in 1935, om in 1936 te komen op 698, of 235 (50.8 pCt.) meer dan in 1930. Was derhalve in 1930 de bevolking der bijzondere scholen in de eerste klassen nog 249 kleiner dan die der openbare inrichtingen, in 1935 was zij 66 grooter en in 1936 48. Wat de openbare handels(dag)scholen betreft, ook daarvan bleef in 1936 het aantal leerlingen in de le klassen (129) beneden dat in 1930 (141). De openbare handelscursussen zagen opnieuw het aantal leerlingen iets afnemen, terwijl bij de bijzondere na de toene ming in 1935 thans een vermindering valt waar te nemen. Telden de openbare handelscursussen op 15 September 1926 839 leerlingen, op 15 September 1936 was het aantal 696 of 143 minder (17,- pCt.)op die data waren de aantallen der bijzondere 552 en 611, alzoo een toeneming van 59 (10,7 pCt.). tember 1936 telden de openbare inrichtingen 93 leerlingen, de bijzondere 538 leerlingen afkomstig uit andere gemeenten. De openbare handels(dag)scholen telden op 15 September 1926 516 en op 15 September 1936 485 leerlingen of 31 minder (6,- pCt.). In dit verband is het van beteekenis aandacht te schenken aan de sterkte der schoolbevolking in de laatste jaren, voor zoo ver de 1ste klassen betreft, bij den aanvang van de schooljaren. Het volgende overzicht vat de gegevens samen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 1) Zie noot 2 op bladz. 21. 15 September Gem. 1926/’3O 1931/’35 1936 Bijzondere gymnasia. 87 113 141 164 160 167 149 Openbare handels(dag)- scholen. 141 154 146 145 152 163 129 Openbare h. b. s. 586 584 566 578 590 520 522 Bijzondere n. b. s. 376 398 426 452 517 561 549 Openbare gymnasia. J. M. 54,5 45,5 55,3 44,7 57,8 42,2 Bijzondere gymnasia. J. M. 88,1 11,9 86,8 13,2 85,5 14,5 Bijzonder» handels- cursussen-' J. M 62,5 37,5 57,1 59,6 15 September. 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Aantal jongens en meisjes in pCt van het totaal aantal leerlingen. Openbare handels- J. M. 69,9 30,1 71,7 28,3 73,- 27,- Gem. handels- (dag)scholen. cursussen. 1) J. M. 66,1 33,9 60,7 39,3 68,- 32,- Bijzondere h. b. J. M. 70.1 29,9 66.1 33,9 64.2 35,8 Aantal leerlingen in de le klassen. Openbare gymnasia. 126 125 134 176 179 142 128 Openbare h. b. s. J. M. 62,3 37,7 65.8 34,2 64.9 35,1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 881