42 30 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 2) 13,- 2) 17,2 2) 12,9 2) 2) 2) Zoowel bij de Gemeentelijke als bij de bijzondere cursussen is blijkens de gemiddelden het aantal cursisten in pCt. van het totaal aantal het geringst bij het vak staatsinrichting; in 1936 werd dit vak, alsmede handelsaardrijkskunde, aan de bijzondere cursussen niet meer gegeven. De drie vakken, welke steeds door een naar verhouding be langrijk grooter aantal leerlingen gevolgd worden dan de overige, zijn voor beide soorten van cursussen: Nederlandsche taal en handelscorrespondentie, Engelsehe taal en handelscor- respondentie, alsmede boekhouden en handelsrekenen. Opmerkelijk is voor beide soorten van cursussen, dat naar verhouding steeds een belangrijk grooter aantal vrouwen dan mannen het vak stenografie volgt; ook is het aantal vrouwen, dat de lessen voor moderne talen volgt, in het algemeen naar verhouding grooter dan dat der mannen. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Tijdstip. 1) Vr. M. Vr. M. Algemeens handelskennis Nederl. taal en handelscorr. Fransche taal enz. Duitsche taal enz. Engelsehe taal enz. Boekh. en handelsrekenen Handelsaardrijkskunde. Staatsinrichting Stenografie Bijzondere cursussen. 1,4 9,8 5,9 8,9 8,8 10,3 14,7 15,3 6,- 2,7 2) 2) 5,1 9,3 3,8 1,1 8,7 9,- 5,5 11,7 11,1 7,6 11,6 10,3 5,4 8,5 7,7 9," 12,- 10,3 6,1 13,3 11,9 8,3 6,8 6,1 3,- 10,- 6,7 8,4 11,7 12,2 6,1 8,- 5,9 3,8 8,2 6,2 7,6 6,6 7,3 7,7 7,7 5,5 7,1 8,- 6,7 5,9 8,3 6,9 7,5 6,2 4,5 2,9 8,9 9,2 2,2 8,9 6,8 2,2 Aantal cursisten der handeiscur- sussen voor de tweede maal een vak volgend (alle leerjaren te zamen) in pCt. van het totaal. Gemeentelijke cursussen. 1) Zie noot 2 op bladz. 21. 1) Niet berekend wegens onvolledige gegevens. Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936 Gem. 1926/1930 1931/1935 1936

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 889