84 deren in de groote zaal verschillende voorstellingen plaats vonden. Op de Boorlaan hield de Haagsche Rennersclub „Hollandia” des middags een sprintwedstrijd, welke door duizenden werd bijgewoond; namens het Comité werden prijzen uitgereikt. Ook vond een optocht plaats, waaraan door tal van vereeni- gingen en organisaties met banieren werd deelgenomen. Voorts werd op verzoek van het Comité door onderofficieren en korporaals van het 3e half-regiment huzaren een springcon cours gehouden op het Alexanderveld. Voor dit concours waren tal van prijzen beschikbaar gesteld. Des avonds had voor het gebouw van den Hoogen Raad aan het Plein een zanguitvoering plaats, waaraan ongeveer 800 zangers deelnamen, terwijl ook in het Lange Voorhout zanguit voeringen werden gegeven. Het Vredespaleis was, evenals op 30 April, des avonds op verzoek van het Comité verlicht. Bij gelegenheid van de verloving van H.K.H. Prinses Juliana met Z.D.H. Prins Bernhard werden in den middag van Zaterdag 12 September verschillende vereenigingen en organisaties uit ;s-Gravenhage en de randgemeenten in de gelegenheid gesteld het Vorstelijk Paar hulde te betuigen. Deze huldebetuiging be stond in het voorbijtrekken langs het Koninklijk Paleis, waar de geheele Koninklijke Familie op het balcon aanwezig was. Het défilé begon klokslag 15 uur en eindigde te ongeveer 19.30 uur; hoeveel duizenden aan deze betooging hebben deelgenomen, is niet te schatten. Tijdens het voorbijtrekken werden door het koor van de afd. ’s-Gravenhage van de Nederlandsche Vereeni- ging voor den Volkszang, dat tegenover het Paleis was opgesteld, verschillende liederen ten gehoore gebracht. In den avond van 14 September is op het Malieveld een groot vuurwerk gegeven, hetwelk werd bijgewoond door het ver loofde Vorstelijk Paar, zoomede door Prins Aschwin. Op 9 October werd met afgevaardigden van ongeveer 400 ver eenigingen en organisaties, welke zich, na oproep van het Comité, daartoe hadden bereid verklaard, een bijeenkomst ge houden in de Ridderzaal. Deze bijeenkomst had ten doel het oprichten van een Comité voor de luisterrijke viering van het Vorstelijk huwelijk, hetgeen met algemeene instemming plaats vond. Het Comité voor de luisterrijke viering heeft gedurende den bruidstijd een aantal feestelijkheden van verschillenden aard georganiseerd. Den 17en November werden ter herdenking van het herstel van onze onafhankelijkheid des middags voor het gedenkteeken op het Plein 1813 door schoolkinderen liederen gezongen, terwijl

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 88