42 32 In het algemeen kan worden vastgesteld, dat gerekend naar de gemiddelden de percentages der bevorderden enz. voor de meisjes hooger zijn dan voor de jongens; de verschillen zijn echter over het geheel gering. Allereerst valt op, dat het aantal leerlingen, dat de school verliet, in pCt. van het totaal aantal leerlingen gemiddeld over de jaren 1926/’27 t./m. 1931 vrijwel even groot is als dat gemid deld over de jaren 1932/1936. Over beide tijdvakken van 5 jaar zijn evenwel de verhoudingscijfers voor de openbare gymnasia en h.b.s.-en hooger dan die voor de overeenkomstige bijzondere inrichtingen, terwijl de percentages voor de gymnasia steeds liggen beneden die der h.b.s.-en. Ook bij de handelscursussen overtreffen de percentages der openbare die der bijzondere, terwijl bij dit soort onderwijs het aantal vertrokkenen naar verhouding belangrijk grooter is dan bij het dagonderwijs. Voorts is op te merken, dat in het algemeen de verhoudings cijfers der vertrokkenen bij de meisjes hooger zijn dan bij de jongens. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. (Stant V.) Jaar. Meisjes. Totaal. Openbare gymnasia. Bijzondere gymnasia Openbare h.b.s. Bijzondere h.b.s. Gem. handelscursussen. Bijz. handelscursussen Openbare handels(dag)- scholen 15,3 14,9 15,5 10,8 10,5 12,3 20,9 (10,6) 17,9 18,6 13,3 15,2 15,5 15.9 17,3 23,- 30,7 29,6 28,7 31,7 27,2 35,6 16,6 17.4 22,5 32,5 33,- 32,7 31,7 28,6 32,9 16,4 17,- 19,1 13,4 10,8 14,1 22,1 (11,6) 21,2 22,1 14,5 14,8 16,6 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/'3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 Gem. 1928/’29t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t/m. 1936 1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 18,2 17,6 21,- 36,1 38,3 39,7 31,8 30,3 28,7 Aantal leerlingen, dat de school ver liet (uitgezonderd de voor het eind examen geslaagden), in pCL van het totaal aantal leerlingen Jongens. 14,4 13,1 12,3 10,7 10,4 11,5 20,- (10,4) 16,3 16,9 12,6 15,4 15,1 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/’3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 Gem. 1926/’27 t./m. 1929/'3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 Gem. 1926/’27t./m. 1929/'3O en 1931 1932 t./m. 1936 1936 1) Tusschen haakjes de percentages voor no. VII gedurende het bestaan van de handelsschoolafdeeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 891