42 33 naar een 24.4 I Door een wijziging in de onderscheiding van de redenen van het verlaten der school is sinds 1932 de vraag naar de oorzaak van het vertrek van een leerling eenvormiger beantwoord dan in daaraan voorafgaande jaren. Daarom moet vergelijking van de cijfers voor 1932 en volgende jaren met de gemiddelden over de voorafgaande vijf jaren in den volgenden staat met eenig voorbehoud geschieden. onderwijs ongeveer !/3 en bij het bijzonder onderwijs een wat kleiner deel der leerlingen, dat de school verliet, andere gelijkwaardige inrichting te zijn overgegaan. Zoowel bij het openbaar als bij het bijzonder onderwijs is het gemiddeld percentage voor de jongens niet onbelangrijk hooger dan dat voor de meisjes. In verband met de veelal ook hooge percentages der ver trokkenen bij het dagonderwijs (in 1936 was het percentage voor het openbaar onderwijs 18,5 en bij het bijzonder onderwijs 14,5) zij opgemerkt, dat een belangrijk deel der leerlingen de eene inrichting van onderwijs verlaat, om naar een andere gelijk waardige over te gaan. Ten aanzien van de inrichtingen van openbaar tegenover die van bijzonder onderwijs kan, voor zoo ver gegevens zijn verstrekt, het volgende overzicht worden gegeven. Gemiddeld over de jaren 1932/1936 blijkt bij het openbaar VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. andere geljjkwaardige Jongens. 196 225 209 253 269 294 368 332 324 387 439 413 263 240 217 226 299 266 66 78 98 86 120 149 121 142 85 135 197 175 65 83 53 49 104 96 37,2 49.3 26.5 30,9 32,3 Gem. 1926/'27 t./m. 1929/'3O en 1931 1932 1933 1934 1935 1936 73 111 61 67 83 95 Gem. 32,7 Gem. 26,5 Gem. 30,3 24,7 34.6 24,4 21.7 28,8 30.8 20.4 i 24.4 30,- 26.8 Hiervan gingen naar een inrichting van onderwijs. In pCt. Meisjes. Gem. 35>3 34^8 36,1 32,9 42.8 26,2 34.9 44.9 27,6 1 Aantal leerlingen, dat de school verliet. 1931 1932 1933 1934 1935 1936 Bijzonder onderwijs. 19 24 20 21 36 40 Absoluut. Jongens. Meisjes. Jongens. Meisjes. Openbaar onderwijs.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 892