42 37 Het aantal geslaagden, gerekend voor alle vakken te zamen, gemiddeld over de jaren 1931/’32 t./m. 1935/’36, is zoowel voor de mannelijke als voor de vrouwelijke cursisten van de Gemeente lijke en de bijzondere cursussen grooter dan gemiddeld over de jaren 1926/’27 t./m. 1930/*31; vooral bij de Gemeentelijke cur sussen zijn de verschillen belangrijk. De cijfers voor het cursusjaar 1935f36 zijn minder gunstig dan die gemiddeld over de jaren 1931/*32 t./m. IDSS/’SG. Ten aanzien van deze cijfers dient te worden opgemerkt, dat tot en met 1929/1930 in de aantallen van de openbare hoogere burgerscholen begrepen zijn die voor de gymnasiale afdeeling van het Gemeentelijk Lyceum en in de aantallen van de bijzon dere hoogere burgerscholen die van het R.-K. Lyceum voor meisjes alsmede, voor zoover opgaven werden verstrekt die van het Nederlandsch Lyceum. Hiermede rekening houdend trekt toch de aandacht, dat, slechts met uitzondering van de openbare gymnasia, bij de ver schillende soorten van inrichtingen gemiddeld over de jaren 1931/’32 t./m. 1935/’36 een naar verhouding belangrijk kleiner deel der geslaagden aan een universiteit of hoogeschool ging studeeren dan gemiddeld over de voorafgaande 5 jaren, en daarnaast, dat het aantal leerlingen met bestemming handels-, kantoor- of winkelbediende over de laatste vijf jaren voor alle soorten van inrichtingen (met uitzondering van de openbare handels(dag)scholen) belangrijk grooter is dan gemiddeld over de voorafgaande vijf jaren. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. (Staat VIII.) 1985/’36. 1936/’86. 0,7 78,3 63,8 80,- J) Tusschen haakjes de percentages voor No. VII gedurende het bestaan van de handels- 1926/’27 t./m. 1930/’31. 1926/’27 t./m. 1930/’31. 11,4 10,1 34,7 24,7 67,1 68,8 23,1 38,6 1,9 0,5 15,4 (44,7) 21,- 67,3 83,- 43,8 (13,6) 43,6 Openb. gymnasia Btjz. gymnasia Openbare h.b.s.2) Bijzondere h.b.s.. Openbare handels- (dag)scholen üniversiteit of hoogeschool. ÏÖ3ir32 t./m. i 1935/’36. 75,4 70,6 29,8 30,7 Aantal geslaagden voor het eindexamen, in pCt. van het totaal aantal, met bestemming: Handels-, kantoor- of winkelbediende. 1931/’32 t/m. 1935,'’86, 6,4 6,2 27,- 27,5 Geen opgaven over 1926/’27 en 1927/“28; voor 1938J’34 percentages zonder No. U. schoolafdeeling.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 896