42 38 Ook ditmaal zijn de gegevens omtrent het aantal leer krachten, verdeeld naar het aantal lesuren per week (staat IX), nader uitgewerkt door rekening te houden met de omstandig heid, dat verscheidene leerkrachten aan meer dan één school verbonden zijn. Bij deze bewerking was het niet mogelijk, de verdeeling van de leerkrachten naar de verschillende inrich tingen en richtingen van onderwijs te handhaven. In het volgend overzicht worden daarom slechts de totale aantallen gegeven, betrekking hebbend op de instellingen vermeld in staat IX. Voor zoover de gegevens volledig zijn verstrekt, is ten slotte rekening gehouden met de lesuren gegeven aan andere inrichtingen dan de in den staat vermelde. 5 Verminderde, door rekening te houden met dubbeltellingen, het aantal leerkrachten naar den toestand bij den aanvang van het leerjaar in 1935 van 559 tot 450, in 1936 verminderde het aantal van 573 tot 458. Op beide tijdstippen heeft de verdeeling van de leerkrachten naar het aantal lesuren per week daardoor een zeer belangrijke wijziging ondergaan. Van de leerkrachten op 15-9-1935 waren er 88 (19,6 pCt.) en van die op 15-9-1936 108 (23,6 pCt.) verbonden aan andere niet in staat IX vermelde inrichtingen. Rekening houdend met de lesuren aan die instel lingen, heeft de verdeeling opnieuw een sterke wijziging onder gaan. Voor zoover de gegevens volledig zijn blijkt, dat zoowel in 1935 als in 1936 78,- pCt. der leerkrachten 21 en meer lesuren per week heeft gehad. VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. Leerkrachten met lesuren per week. 29 573 108 71 140 83 74 68 34 2) 458 28 43 127 175 29 22 4,8 4,4 20 18 25 28 34 34 107 111 189 162 61 3) 78 4) 13,3 17,3 Totaal aantal leer krachten. 458 450 Aantal, niet rekening houdende met dubbeltellingen Aantal, rekening houdende met dubbeltellingen Aantal, rekening houdende met de lesuren aan andere, niet in staat IX vermelde, inrichtin gen 15-9-’36 Idem 15-9-’35 1 t./m. t/m. t/m. t/m. t/m. t/m. 31 t./m. 35 100,- 100,- I 5,4 4,- 6,2 I 4,2 15-9-’36 15-9-’35 1) Hiervan 3 met 36 lesuren. 36 en 1 met 37 lesuren. 36, 2 met 87 en 1 met 40 lesuren. 36, 4 37 en 1 42 3 5 4 22 19 In pCt. van het totaal. 7,4 23,4 I 41,3 7,6 24,7 I 36,- 21 25 6 10 11 15 16 20 26 80

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 897