42 39 1930/’31. Voor den praktijkcursus zijn de uitkomsten over het jaar 1935/*36 bijzonder gunstig. Blijkens deze percentages Gemiddeld over de jaren 1931/’32 t./m. 1935/’36 is het aantal leerlingen, dat een diploma behaalde, met één uitzondering be langrijk grooter dan gemiddeld over de jaren 1926/’27 t./m. Gemeentelijke Centrale School voor Machineschrijven. Het aantal leerlingen gemiddeld bij den aanvang van de cursussen in 1931 t./m. 1935 is iets grooter dan dat gemiddeld op hetzelfde tijdstip in 1926 t./m. 1930, resultante van toeneming der vrouwelijke en afneming der mannelijke leerlingen. vormen de mannelijke leerlingen de meerderheid van het totaal aantal; dit was in alle jaren sinds 1926 behalve in 1932 het geval. In 1935/1936 genoot voor het eerst meer dan de helft van het aantal leerlingen geen onderwijs meer; vooral het percentage der vrouwelijke leerlingen, bij wie dit het geval was, is aan den hoogen kant. (Staat III.) VERSLAG VOORTGEZET ONDERWIJS. 119,5 120,6 31,7 Praktijkcursus. 1926/1927 1927/1928 1928/1929 1929/1930 1930/1931 1931/1932 1932/1933 1933/1934 1934/1935 1935/1936 M. 80,7 94,9 100,- Cursussen aangevangen in 1926 t./m. ’30 1931 t./m. '35 1936 Vr. 63,- 81,- 82,1 Vr. 90,- 90,5 90,9 Vr. 67,6 80,2 81,2 Totaal Gem. 100,- 101,4 154,1 124,1 139,6 132,4 114,6 115,4 159,7 126,- 119,9 127,1 100,- 119,- 100,1 169,5 199,5 182,4 161,4 155,2 98,6 167,1 152,4 162,4 Machineschri) ven. Avondcursus. M. 71,4 77,5 75,4 Aantal leerlingen, dat een diploma behaalde, in pCt. van het aantal, dat examen deed. Dagcursus. M. 55,5 79,7 81,5 Vr. Gem. Gem. 1926/’27 t./m. 1930/’31 1931/’32 t./m. 1935/’36 1935/1936 Vr. b. 31,5 20,1 48,4 39,1 10,5 50,4 7,3 61,- (Staat IIA I Aantal leerlingen bjj den aanvang der cursussen. Indexcijfers (1U26/1927 100). M. Gem. 100,- 91,4 98,7 105,9 104,3 88,2 93,- 102,9 101,6 107,2 Aantal mannelijke en vrouwelijke leerlingen in pCt. van het totaal aantal. M. Vr. 55,1 44,9 51,6 48,4 54,- 46,- Aantal leerlingen, in pCt. van het totaal aantal, dat a. nog dagonderwijs genoot. b. avondonderwijs genoot. c. geen onderwijs meer genoot. M. ti. fe. c. Gem. 1926/’27 t./m. 1930/’31 39,2 24,- 36,8 1931/’32 t./m. 1935/’36 46,9 13,2 39,9 1935/1936 43,1 14,2 42,7 Totaal. a. b. c. 35.8 21,9 42,3 43,3 12,- 44,7 37.9 11,- 51,1

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 898