4 Kiezerslijst. 1939 a. Verkiezingen. College van Bur gemeester en Wethouders. Burgemeester. Wethouder. i 1940 Op de den 22en Februari 1936 vastgestelde kiezerslijst kwa men voor: 273 839 namen van kiezers met de bevoegdheid tot het kiezen van leden van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 266 985 met de bevoegdheid tot het kiezen van leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en 262 534 met de bevoegdheid tot het kiezen van leden van den Gemeenteraad. Bezwaarschriften tegen de kiezerslijst zijn niet ingediend. In 1936 zijn geen verkiezingen gehouden. Het College van Burgemeester en Wethouders was op 1 Ja nuari 1937 samengesteld uit de heeren: In 1936 zijn 23 vergaderingen van den Raad gehouden, waar toe op 8 voormiddagen, 34 namiddagen en 8 avonden werd bijeengekomen. Mr. S. J. R. de Monchy, J. R. Snoeck Henkemans, Prof. Ir. C. L. van der Bilt, Ir L. J. M. Feber, L. Buurman, M. Vrijenhoek, De werkzaamheden van het College waren op dien datum als volgt verdeeld: de Burgemeester: de afdeelingen Bevolking, Verkiezingen en Burgerlijke Stand, Kabinetszaken en Militaire Zaken, de Brandweer, de Algemeene Begraafplaats en de Dienst voor Kunsten en Wetenschappen; b. de Wethouder J. R. Snoeck Henkemans: de afdeelingen Financiën en Belastingen, de Accountantsdienst en de Hypotheekbank de Wethouder Prof. Ir. C. L. van der Bilt: de afdeeling Onderwijs, het Museum voor het Onderwijs en de Schouw burg; d. de Wethouder Ir. L. J. M. Feber: de afdeelingen Gemeente bedrijven en Openbare Werken, de diensten Gemeentewerken, Plantsoenen, Haven- en Marktwezen en Reinigingsdienst, het Levensmiddelenvraagstuk en het Centraal Badbeheer; e. de Wethouder L. Buurman: de afdeelingen Sociale Zaken en Statistisch Bureau, de Arbeidsbeurs, het Bureau voor Beroepskeuze, de Geneeskundige en Gezondheidsdienst, de Dienst voor Maatschappelijk Hulpbetoon, de Gemeentezieken huizen, de Gemeenteapotheek en de Keuringsdienst van Waren; f. de Wethouder M. Vrijenhoek: de afdeeling Stadsuitbreiding c. n r Tl n Jaar van aftreding.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 8