85 HOOFDSTUK XV. EEREDIENSTEN. de kerkelijke gemeenten, het aantal Kerkeljjke gemeenten. Een overzicht van 1_2 leeraren of geestelijken en het aantal gebouwen van elk dier gemeenten op 31 December 1936 wordt hierna aangetroffen. des avonds aldaar zang- en muziekuitvoeringen plaats vonden en kransen werden nedergelegd, nadat te voren hetzelfde was geschied voor elk der huizen, waarin de grondleggers onzer onafhankelijkheid van Hogendorp, van der Duyn van Maas dam en van Limburg Stirum hebben gewoond, t.w. Nieuwe Haven 6, Kneuterdijk 8 en Lange Voorhout 21. Het aantal begunstigers van het Comité bedroeg op 31 De cember 1836. Het Comité bestond op dien datum uit de heeren: Jhr. Mr. Dr. H. A. van Karnebeek, Minister van Staat, Commis saris der Koningin in de provincie Zuid-Holland, beschermheer; Mr. S. J. R. de Monchy, Burgemeester van ’s-Gravenhage, eere- voorzitter; Gen. Maj. b. d. J. C. Wagner, voorzitter; F. N. V. Quant, ondervoorzitter; L. P. van der Heijden, secretaris; Mr. Th. 0. Palte, penningmeester; P. L. du Buisson, commissaris; F. van Alphen, Mr. Joh. J. Belinfante, Mr. Dr. J. J. Boasson, C. M. Bogert, J. K. W. F. van Bommel, H. Bonsma, A. J. Bothenius Brouwer, R. D. J. F. V. A. van den Clooster Baron Sloet tot Everlo, J. Ph. Gerlach, Jhr. D. G. de Graeff, J. G. Isselmann, P. Knoester, J. C. de Kok, Mr. J. dE. A. Lisman, J. D. Looyen, J. H. van Mastenbroek, J. A. C. Moeskops, C. W. J. Natzijl, J. de Niet, Mr. W. H. B. Overbosoh, J. N. Pattist, J. Pippel, H. L. Preller, Drs. D. G. G. van Ringelestein, A. C. Sommer, Ir. M. S. H. Trooster, P. J. van Tuil, M. Varkevisser, H. Vlaardinger- broek, Ds. I. Voorsteegh, A. Vrolijk, Drs. C. L. Walther Boer en P. C. Wesseling, leden. Het gedenkteeken voor wijlen H. M. de Koningin-Moeder in Monumenten, het Rosarium werd op 4 Juni door H. M. de Koningin onthuld en door den Burgemeester namens het Gemeentebestuur aan vaard. De Raad besloot op 19 November tot beschikbaarstelling van een bedrag van f 15.000,als bijdrage in de kosten van restau ratie van het „Hooftshofje”. De Schoonheidscommissie verstrekte aan Burgemeester en Zorg voor stads- Wethouders 144 adviezen, w. o. 117 betreffende nieuwen bouw, schoon. Nadere gegevens bevat het verslag der Commissie (bijlage 48). In zijn vergadering van 4 Mei besloot de Raad tot omzetting van de Schoonheidscommissie in een Welstandscommissie. Einde 1936 had deze aangelegenheid nog niet haar beslag gekregen.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 90