Bijlage 43 VERSLAG van de Commissie van Toezicht op de Visscher ij school en de Zeevaartschool te Scheveningen over het jaar 1936. Ter voldoening aan het tweede lid van artikel 62 der Wet van 4 October 1919 (Staatsblad no. 593) heeft de Commissie van Toezicht op de Visscherijschool en de Zeevaartschool te Scheve ningen de eer U het volgende verslag uit te brengen omtrent den toestand van het onderwijs aan die scholen over het jaar 1936. I. VISSCHERIJSCHOOL. Het aantal leerlingen, dat zich voor den cursus 1935/1936 aan- Leerlingen, meldde, bedroeg dit jaar 32. De volgende staat geeft een overzicht van het aantal leer lingen, dat in de verschillende maanden de school bezocht. aan op De cursus 1935/1936, opleidende voor het examen voor stuur man en schipper op zeevisschersvaartuigen, ving 23 December 1935 en eindigde met ingang van 21 Mei 1936. De cursus voor stuurman kleine vaart ving op 9 Januari 1936 aan. De cursus 1936/1937 kon dit jaar op 28 December 1936 aan vangen, voorloopig met één afdeeling. (Op 18 Januari 1937 is met het onderwijs aan de tweede afdeeling begonnen.) De leeftijd van de in Januari 1936 aanwezige leerlingen was 17 jaar en ouder. In het verslagjaar hadden drie zittingen plaats van de Cen trale Commissie voor de visscherij-examens (stuurlieden en schippers). Van de 27 leerlingen, die het examen gedaan hebben, slaag den er 6 voor schipper en 19 voor stuurman op stoom-zeevis- schersvaartuigen; 2 candidaten werden afgewezen. Voor het 1936 Januari Februari Maart April Mei December Klasse A. 17 22 22 21 15 10 Klasse B. 15 21 13 11

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 914