43 2 Onderwijs. Personeel. II. ZEEVAARTSCHOOL. Cursussen. 1°. 2°. 3°. diploma van stuurman bij de kleine vaart slaagden 2 leerlingen; afgewezen geen. Het onderwijs omvat de volgende vakken: rekenen, zeevaart kunde, practische zeevaartkunde, scheepsbouw, seheepswerktuig- kunde, wettelijke bepalingen betreffende zeevaart en visscherij, schiemannen, breien en boeten van netten, verbandleer en scheepsgezondheidsleer en visscherijkunde. Voor de opleiding voor de kleine vaart bovendien: administratie der lading stuwen en garneeren en internationaal seinboek, aardrijkskunde. Daar er geen voorbereidende klasse aanwezig was, wrerd geen zwemonderwijs gegeven. Wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd werd bij Raadsbesluit van 20 April 1936, met ingang van 1 Juni 1936, eervol ontslag verleend aan P. Engelkes uit zijn betrekking van leeraar in de zeevaartkundige vakken en aan J. Dekker uit zijn betrekking van leeraar in breien en schiemannen. In de Raadsvergadering van 2 November 1936 werden in vasten dienst benoemd de leeraar in verbandleer en eerste hulp bij ongelukken J. C. Diehl en de leeraren in de zeevaartkundige vakken J. Karst en J. A. Schaap. De benoeming van J. Karst is bij dit Raadsbesluit geschied, gerekend te zijn ingegaan 3 December 1934. Den dag van ingang der benoeming van J. C. Diehl en J. A. Schaap hebben Burgemeester en Wethouders be paald onderscheidenlijk op 1 Januari 1937 en 28 December 1936. In de vacature van leeraar in de zeevaartkundige vakken, ont staan ten gevolge van het aan P. Engelkes verleende eervol ont slag, werd voorzien door de tewerkstelling van T. de Breed, met ingang van 28 December 1936. Zijn benoeming tot tijdelijk leeraar is geschied bij Raadsbesluit van 8 Februari 1937, voor den duur van het schooljaar 19361937. Aan de Zeevaartschool waren in 1936 de volgende cursussen verbonden: een tweejarige cursus, aansluitende aan een driejarigen cursus eener hoogere burgerschool of daarmede gelijkge stelde onderwijsinrichting en opleidende voor het eind examen volgens programma B; een tweejarige cursus, aansluitende aan het voortgezet lager onderwijs (ongeveer één jaar hoogere burgerschool) en op leidende voor het eindexamen volgens programma A; een cursus, opleidende voor het examen voor derden stuurman; VERSLAG VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL SCHEVENINGEN’. 4

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 915