43 3 4°. 5°. 6°. voor het examen voor tweeden voor het examen voor eersten een cursus, opleidende stuurman; een cursus, opleidende stuurman; een cursus, opleidende voor het Rijksdiploma voor radio- telegrafist. In totaal zijn er nu twee eerste klassen, namelijk I A en I B, twee tweede klassen, IIA en IIB, een adspirant-derde-stuur- lieden-afdeeling, een adspirant-tweede-stuurlieden-afdeeling, een adspirant-eerste-stuurlieden-afdeeling en een radio-afdeeling. De lessen voor de adspirant-tweede en -eerste-stuurlieden zijn in hoofdzaak gecombineerd. De cursussen, genoemd onder 3° t./m. 6°, zijn doorloopende cursussen. De cursus, opleidende voor het examen voor derden stuurman is alleen toegankelijk voor jongelieden, die een zee vaartkundige opleiding hebben genoten en ten minste één jaar hebben gevaren. Tot den cursus sub 6° worden toegelaten: 1°. zij, die in het bezit zijn van een einddiploma eener zeevaart school of een diploma als stuurman ter koopvaardij; 2°. zij, die in het bezit zijn van een einddiploma eener hoogere burgerschool met 3-jarigen cursus, of een daarmede gelijk gestelde opleiding hebben genoten, of aan de eischen van het toelatingsexamen hebben voldaan. Het onderwijs in de klassen van de tweejarige cursussen om- Onderwijs, vat: rekenen, algebra, meetkunde, stereometrie, driehoeksmeting, sterrenkunde, zeevaartkunde, werktuigkunde, instrumenten, meteorologie, scheepsbouw, zeemanschap, schiemannen, scheeps- wetgeving, scheepswerktuigkunde, Nederlandsch, Engelseh, aardrijkskunde, natuurkunde, seinen, roeien en zeilen, radio- seinen en -opnemen, radiotechniek en zwemmen. Het onderwijs in de stuurlieden-afdeelingen en voor marco nist omvat alleen die vakken, noodig ter verkrijging van het diploma. Bovendien wordt, zulks in verband met de nieuwe eischen voor het examen voor derden stuurman volgens het ontwerp van wet op de zeevaartdiploma’s, in de afdeeling voor derde-stuurlieden nog onderwijs gegeven in natuur- en werk tuigkunde en Engelseh. Evenals het vorige jaar werden ook thans weder door de leerlingen van de 2-jarige cursussen bezoeken gebracht aan scheepswerven en schepen en aan het Scheepvaartkundig Mu seum te Rotterdam. Voorts werden in twee ploegen door de leer lingen van het oudste studiejaar van de 2-jarige cursussen oefeningstochten gemaakt met de „Prinses Juliana”, nl. van 21 t./m. 26 September en van 28 September t./m. 3 October. VERSLAG VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL SCHEVENINGEN.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 916