43 5 III. VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL. Hieronder volgen eenige gegevens, welke op de beide scholen betrekking hebben. In de vergadering van Toezicht. van den Gemeenteraad van 13 Juli 1936 is, Commissie ter voorziening in de vacature, ontstaan ten gevolge van het ontslagnemen van den heer Dr. C. van den Berg, tot lid der commissie benoemd de heer Dr. Mr. A. Buriks, Chef van de afdeeling Onderwijs der gemeentesecretarie. Op 31 December 1936 bestond de Commissie uit de heeren L. P. W. van der Wal, voorzitter, H. C. Vermaat, W. A. Beijer, J. N. Egmond en Dr. Mr. A. Buriks, secretaris. Het onderwijzend personeel was op 31 December 1936 samen- Personeel, gesteld als volgt: C. Lieuwen s), directeur, E. Gelpke 2), J. van Roon 2), J. de Neef 2), E. F. Hardenberg 2), Dr. J. A. R, Frederikse 2), Dr. L. M. G. Kooperberg 2), J. Karst 3), H. Jansen 2), J. Mulle- meister 2), N. C. Stam 3), J. A. Schaap s), P. J. van Genk 2), J. C. Diehl T. de Breed De leeftijd van de leerlingen van den tweejarigen cursus, bovenbedoeld sub 1° en 2°, liep uiteen van 15 tot 22 jaren; die van de leerlingen der cursussen sub 3° tot en met 6° van 18 tot 41 jaren. (Cursusleerlingen zijn namelijk, blijkens 1° tot en met 6° en ook blijkens het prospectus, alle leerlingen.) Wegens het bereiken van den pensioengerechtigden leeftijd Personeel, werd bij Raadsbesluit van 25 Mei 1936, met ingang van 1 Juli 1936, eervol ontslag verleend aan J. Dekker uit zijn betrekking van leeraar in schiemannen en praktische oefeningen. In de Raadsvergadering van 8 Juni 1936 werd aan J. H. Moddemeijer, met ingang van 1 September 1936, eervol ontslag verleend uit zijn betrekking van leeraar in de gymnastiek, wegens opheffing van deze betrekking. In de Raadsvergadering van 2 November 1936 werd de tijdelijke aanstelling van den leeraar in de Engel- sche taal P. J. van Genk verlengd voor het tijdvak 1 Sep tember 1936 tot 11 November 1936; in dezelfde Raadsvergadering werd P. J. van Genk tot leeraar in vasten dienst benoemd, met ingang van 11 November 1936. Op 17 Juli 1936 overleed de leeraar in de Engelsche taal Dr. F. D. de Soet. Zijn lessen werden aan den leeraar P. J. van Genk opgedragen. VERSLAG VISSCHERIJ- EN ZEEVAARTSCHOOL SCHEVENINGEN. Is verbonden aan de Visscherjjsehool. 2) Is verbonden aan de Zeevaartschool. 3) Is verbonden aan de Visscherij- en de Zeevaartschool.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 918