By lage 44 VERSLAG van het Archief der gemeente ’s-Gravenhage over het jaar 1936. stand der ar chieven en ver zamelingen. Het personeel in vasten dienst onderging ook dit jaar geen o- Personeel, verandering. Door Burgemeester en Wethouders werd besloten aan de ambtenaar voor de Prentenverzameling, die eerst ge- ruimen tijd als volontaire, daarna gedurende vele jaren op arbeidscontract, haar goede diensten aan deze verzameling had bewezen, met ingang van 1 Juli 1937 een vaste aanstelling als wetenschappelijk assistent te verleenen. De volontaire voor de Letterkundige Verzameling bleef haar gewaardeerde diensten bewijzen. Een tweede volontaire hield zich eenige weken bezig met het verzenden van brieven aan jongere letterkundigen om ook van hen gegevens te verkrijgen. De zes werklooze hoofdarbeiders, van wier tewerkstelling reeds in het vorige verslag gewag werd gemaakt, bleven het geheele jaar werkzaam met dien verstande, dat begin December drie der zes door anderen werden vervangen. Deze tewerkstel ling bleek van groot nut voor den archiefdienst. Vier van de zes werkten ’s morgens aan den klapper op de doopen en hielden zich ’s middags met eenvoudigen ordeningsarbeid bezig, een werd voor arbeid voor de Bibliotheek en een voor de Prenten verzameling gebruikt. Het gebouw bleef goed voldoen; de gewone onderhoudswerk- b. Toestand van zaamheden werden verricht. het gebouw. Ter verbetering van den eenigszins onrustbarenden vochtig heidstoestand van de benedenverdieping van den depotvleugel werd door den Raad een crediet toegestaan. Hiervoor werd onder de vloer een bodemafsluiting van beton aangebracht. Aan vankelijk laat het zich aanzien, dat het euvel hiermee is ver holpen, al valt te vreezen, dat op den duur de luchtverversehing tusschen vloer en bodemafsluiting niet voldoende zal blijken. Na het verschijnen van het vorige jaarverslag werden de c. Toestand der brandbluschmiddelen door de brandweer geïnspecteerd. reddings- en brandblusch- middelen. De beide laagste verdiepingen van den depotvleugel, die door d. Materieele toe- het onder b. genoemde betonwerk in hooge mate vervuild waren, werden grondig gereinigd. Door twee tijdelijke werkkrachten werden alle archiefstukken met den stofzuiger behandeld en de

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 920