44 2 zaamheden. planken schoongemaakt, zoodat de toestand thans weer bevre digend is. Met de materieele revisie van de geheele Bibliotheek werd op de binderij geregeld voortgegaan. De volledige jaargangen 1935 van de dagbladen werden in 42 deelen gebonden, terwijl evenals vorige jaren een aantal oude, op strooken geplakte kranten opnieuw werden ingebonden. Dit maal waren de jaargangen 1901 tot en met 1911 en 1914 tot en met 1916 van De Nieuwe Courant aan de beurt. Deze vormen thans 45 deelen. Nadat ook het eerste kwartaal van 1936 was gebonden, bevindt zich thans de volledige serie van dit op 1 April 1936 opgeheven dagblad in voortreffelijken materieelen toestand. Ook werden vele daarvoor in aanmerking komende maand en weekbladen gebonden evenals de loopende tijdschriften. Ten behoeve van het archief werden eenige doozen en zeer vele portefeuilles aangemaakt, terwijl alle, dit jaar bijzonder talrijke aanwinsten der Prentenverzameling werden opgezet en verzorgd. Voor de leeszaal werd een metalen ficheskast met 169 laden aangeschaft, waardoor weder voor eenige jaren ruimte is ver kregen om de dagelijks aangroeiende klappers te bergen. De oude geschilderde kaart, voorstellende ’s-Gravenhage in 1570, die al tientallen jaren in een der archiefvertrekken hangt, werd schoongemaakt en gerestaureerd, waardoor zij veel aan duidelijkheid won. e. Voortgang der Het bezwaar, dat de zich steeds uitbreidende inlichtingen inventarisatie dienst telkenjare meer tijd van de ambtenaren gaat vergen, die en andere werk- daardoor aan den inventariseeringsarbeid wordt onttrokken, deed zich ook nu weer sterk gevoelen. Ook de controle, die geregeld moet worden uitgeoefend op het overigens zoo nuttige werk der hier gedetacheerde werkloo- zen, kost natuurlijk heel wat tijd, die echter goed besteed geacht kan worden. Ruim 2000 voorloopig genummerde dossiers en stukken be- hoorend tot het oud-archief werden behandeld en op hun plaats gebracht. Met het liquideeren van de verzameling Varia-Nieuw Archief werd aanzienlijk gevorderd. Van het nieuwste archief werden de 7181 nummers der inge komen stukken over 1858 volgens de beide agenda’s voor dat jaar geagendeerd. De ordening van dit archief, dat van 1851 tot 1871 loopt, is thans nagenoeg voltooid. De inventaris van het Weeskamerarchief kwam, voor wat VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 921