44 3 de ordening der boedelpapieren betreft, gereed. De ten archieve te werk gestelde werkloozen vorderden aan zienlijk met het in volgorde leggen van de bijlagen der notulen van het Gemeentebestuur. De jaren 1820 tot en met 1843 werden voltooid en de niet genotuleerde stukken werden tevens zoo goed mogelijk op hun plaats gebracht. Voorloopig geordend werden de archieven van de Heilige Geest en het Heilige Geesthofje. Volledig geïnventariseerd wer den die van Kortenbosch, het waterschap Ambacht van Voor burg, na 1 Juli 1858 Binnen- of Binkhorstpolder geheeten, de Commissie voor de waterverversching van ’s-Gravenhage, de Vereeniging voor Koepokinenting, de Charitable Societeits- school, de ’s-Gravenhaagsche Wasch- en Bleekinrichting, den Kraanmeester, den Waagmeester en den Controleur der stede lijke belastingen. Ook de stukken van Pansier als schepen en als commissaris van Scheveningen werden geordend. Ten slotte werd de inventaris van het archief van de Vereeniging tot ver betering van den gezondheidstoestand van ’s-Gravenhage door de beschrijving van nagekomen stukken aangevuld. Op verzoek van en in overleg met de Vereeniging van Archi varissen werd het geheele archief voor den Archiefgids bewerkt, d.w.z. een systematisch overzicht van alle in het depót aan wezige archieven werd samengesteld. Door een der, boekhoudkundig geschoolde, werkloozen werd het uitgebreide archief van het Gemeentelijk Distributiebedrijf uit de oorlogsjaren geschift en geordend. Het bleek, dat verre weg het grootste gedeelte der stukken voor vernietiging in aan merking kwam, zoodat het archief van 50 tot 5 strekkende meters plankruimte kon worden teuggebracht. Van het restee- rende werd onder toezicht een inventaris vervaardigd. Dezelfde werklooze ordende daarna het archief van den Wethouder van Onderwijs van 1885 tot 1929, welke ordening geheel werd voltooid. Ten slotte beschreef hij de van den Ge- meente-ontvanger overgenomen kohieren en voorzag ze van nummers. De periodieke controle der archieven werd dit jaar uitge oefend over alle op de bovenste verdieping geplaatste verza melingen. Twee der werkloozen hielden zich wekenlang bezig met het opruimen der uitgestrekte zolders, waar thans in goede orde een belangrijk fonds van Gemeentelijke uitgaven, jaarverslagen, verordeningen e.d. in kasten en op rekken is geplaatst. Op verzoek van den Directeur der Gemeentewerken werd advies uitgebracht over de vraag, wat moest geschieden met VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 922