44 5 De bijna 2000 voor de Historisch-Topografische Prenten- verzameling verworven foto’s werden alle van achterschriften voorzien en op hun plaats gebracht. Ook hierbij bewees een der werkloozen zijn goede diensten. De wetenschappelijke beschrijving der prenten vorderde ge stadig, hoewel de overige werkzaamheden steeds meer tijd gaan vorderen. Van den ter perse zijnden catalogus zijn thans 13 vellen geheel afgedrukt. Behalve de Historieprenten staan nu de Topografische prenten voor ongeveer een derde deel in druk. De Letterkundige Verzameling werd in orde gehouden; alle aanwinsten werden beschreven. De bewerking van de collecties Borel, Been en Wagenvoort kostte veel tijd. De Tentoonstellingszaal herbergde driemaal een expositie. Van 6 tot en met 21 Juni werd ter gelegenheid van de Resi- dentieweek een tentoonstelling gehouden van de merkwaardigste en mooiste stukken uit de verschillende archiefverzamelingen, die een indruk gaf van het belang en de groote waarde van deze Gemeentelijke eigendommen. In September was de zaal voor een week afgestaan aan de Haagsche Architectenclub, om de op de door deze club uitge schreven prijsvraag voor werklooze bouwkundig-opzichters en teekenaars ingekomen inzendingen te exposeeren. Van 24 October tot en met 8 November was de gebruikelijke najaarstentoonstelling uit de eigen Prentenverzameling ge opend. Zij had ditmaal zulks in verband met de verloving van Prinses Juliana tot onderwerp: De Prinsessen van Oranje en den Haag voorheen en thans. Zooals elk jaar werden ook nu en dagbladartikelen bewerkt aan de hand van gegevens aan het archief en de andere verzamelingen ontleend. vele boekwerken, tijdschrift- f. Uitgave van in de archief bewaarplaats berustende bescheiden. Ook dit jaar werden voor het Archief tamelijk veel aan- g. Aanwinsten winsten verkregen. en verliezen. Van den Algemeenen Rijksarchivaris werden uit een hem door de N.V. Martinus Nijhoff ter beschikking gestelde collectie stukken eeni aantal, die in het Rechterlijk, het Administratief en het Societeitsarchief van ’s-Gravenhage thuis hoorden, ont vangen. Tevens werden eenige stukken, aangetroffen in het Wees- kamerarchief, die bleken te behooren tot het archief van de Heerlijkheid Waelsdorp met toestemming van Burgemeester en Wethouders, als zijnde van rechterlijken aard, aan het Rijk overgedragen, maar daarna vermeerderd met stukken betref- VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 924