44 6 fende den ontvang van den 40en penning van 1644 tot 1659 in dezelfde Heerlijkheid weder van het Rijk in bewaring ont vangen. Van het Stadhuis werd een portefeuille met stukken over onteigening en aankoop van huizen in verband met den aanleg van de Gravenstraat overgenomen en eveneens het archief van de Commissie voor de Waterverversching van ’s-Gravenhage, terwijl ook de oorkonden van de oprichting van het Nationaal monument op Plein 1813, van de Naald te Scheveningen, van het Juliana-monument op het Juliana van Stolbergplein en van het monument voor de Koningin-Moeder op het Jozef-Israëlsplein in het archief werden gedeponeerd. De Gemeente-ontvanger verzocht de kohieren van de in komstenbelasting 19111920, de hondenbelasting 19141925 en de belasting op het gebruik van Gemeentegrond 19111920 een plaats in het archief te geven, aan welk verzoek werd voldaan. De bestuurders van het De-Drevonfonds stonden eenige notarieele protocollen en repertoria af, die als eigendom van het Rijk in bewaring werden genomen, terwijl van dezelfde schenkers het archief je van de N.V. ’s-Gravenhaagsche Wasch- en Bleekinrichting, indertijd een geheel nieuwe en ongekende instelling, werd ontvangen. Twee archieven werden in bewaring verkregen, nl. door be middeling van Jhr. P. Beelaerts van Blokland dat van de Charitable Societeitsschool en van den voorzitter dat van het waterschap Ambacht van Voorburg, na 1 Juli 1858 Binnen- of Binkhorstpolder geheeten. De Historisch-Topografische Bibliotheek bleef aangroeien. Behalve de gewone, zeer talrijke aanwinsten aan brochures, be stekken, jaarverslagen enz. werden 126 boekdeelen verkregen. In het bijzonder mag genoemd worden een vrijwel volledige documentatie betreffende de hier ter stede gehouden Poppen tentoonstelling, samengesteld en geschonken door Dr. J. Mei huizen, benevens een portefeuille met allerlei stukken bijeen gebracht door het vroegere lid van den Raad Johannes Stam, geschenk van Mevr. C. HijmansWolterbeek Muller te Dordrecht. De namen van de personen, die de Bibliotheek met ge schenken hebben verrijkt, zijn in de bijlage opgenomen. De redacties van alle te ’s-Gravenhage verschijnende dag bladen stonden wederom een exemplaar hunner kranten ten behoeve der Krantenverzameling af. Ook werden ongeveer honderd Haagsche maand- en weekbladen ten geschenke ont vangen. Zooals reeds zoovele jaren stonden Commissarissen VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 925