44 7 groote collectie brieven Maurits Wagen voort. De schenkers aan deze verzameling zijn eveneens in de bijlage met name vermeld. Voor de verzameling schildersbrieven werden dit jaar 3 brieven verkregen. Mevr. E. van Deventer—Maas stond een afgietsel van een van de Nieuwe of Litteraire Sociëteit eenige jaargangen van Haagsche, de Heer C. de Mooy te Voorburg van Voorburgsche bladen af. De Handbibliotheek groeide behalve met loopende tijdschrif ten en vervolgwerken met 20 boekdeelen aan. De Historisch-Topografische Prentenverzameling verkreeg meer aanwinsten dan ooit tevoren. In het geheel werden 2880 afbeeldingen verworven, nl. 144 prenten, 1977 foto’s, 714 prent briefkaarten en 45 plattegronden e.d. Van deze werden 694 ten geschenke ontvangen en de overige aangekocht. In mijn opdracht werden 36 opnamen vervaardigd van stads gedeelten, die op het punt stonden veranderingen te ondergaan. Onder de aanwinsten verdienen vooral vermelding: de origi- neele aquarel van den vijfling te Scheveningen, 24 teekeningen van verdwenen plekjes in en bij den Haag door Ed. Houbolt, 9 dergelijke teekeningen en 1 ets van H. Heuff en twee groote teekeningen van de begrafenis resp. van de Koningin-Moeder en Prins Hendrik door J. H. van Mastenbroek. Ook werd een vroeg 19e eeuwsche aquarel van een nimmer afgebeeld gedeelte van het interieur van de Groote Kerk ver kregen. Van deelnemers aan den fotowedstrijd en -tentoonstel ling „Residentieweek 1936” werden 15 bijzonder fraaie foto’s ten geschenke ontvangen. De namen van allen, die geschenken gaven, vindt men in de bijlage. De Letterkundige Verzameling had een voorspoedig jaar. Zij verkreeg nl. 65 handschriften, 114 brieven en 57 portretten. Hierdoor werden 97 dossiers verrijkt, terwijl 25 nieuwe dossiers konden geopend worden, zoodat thans van 1299 letterkundigen gegevens in de verzameling te vinden zijn. De nieuwe dossiers kwamen tot stand, doordat aan een aantal jongere schrijvers per circulaire om hun medewerking werd verzocht. De merkwaardigste aanwinsten waren een handschrift van Arthur van Schendel, een groot aantal handschriften van Dr. Menno ter Braak, alle door de schrijvers zelf afgestaan, een verzameling stukken van en over Dr. Ch. van Deventer, ge schenk van Mevr. E. van DeventerMaas en ten slotte een en andere stukken, afgestaan door VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 926