44 8 verzamelingen gemaakt door en het verstrek ken van inlich tingen aan fraai reliefportret van de Koningin door Pier Pander af, dat in de leeszaal werd opgehangen, benevens een groot tegeltableau met een voorstelling van de markt op de Prinsegracht in vroe ger dagen, dat in een der gangen een goede plaats vond. Als verliezen, zij het ook geenszins betreurenwaardige, kunnen vermeld worden de vele stukken, die dit jaar vernietigd werden. Met toestemming van Burgemeester en Wethouders werden uit het archief verwijderd: a. stukken betreffende alimentaties en verpleging van behoeftigen in ziekenhuizen, krankzinnigen gestichten enz. met klappers op de namen der gealimenteerden, 18501880; b. de ter plaatsing in het Algemeen Politieblad ont vangen signalementen van bedelaars, 18501851; c. de registers van ter uitreiking ontvangen en van verzonden gelden, 1850 1880; d. ten stadhuize bezorgde exploiten, 18501851. Met machtiging ingevolge art. 4 van het K. B. van 7 October 1919 (Stbl. no. 596) van de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen werden eveneens de boven onder a., b. en c. genoemde stukken van 18301849, en de onder d. genoemde van 18121849 vernietigd. Op het verzoek om machtiging tot vernietiging van stukken uit het archief van het Distributiebedrijf was bij het einde van het jaar nog geen besluit gevallen; bij het stellen van dit ver slag was de machtiging echter verkregen. Ten slotte werden eenige bescheiden, aangetroffen onder de Varia, die in andere archieven en verzamelingen thuishoorden, daaraan afgestaan. Behalve de telkenjare toenemende mondelinge h. Gebruik van Behalve de telkenjare toenemende mondelinge en telefo- de archieven en njsche vragen om inlichtingen, die dagelijks verstrekt werden, zijn in 1936 ten behoeve van Burgemeester en Wethouders of andere Gemeentelijke instanties 16 rapporten over historische onderwerpen gesteld. Daarnaast werd viermalen over straat namen gerapporteerd, waarbij echter slechts 1 nieuwe straat- autoriteiten en naam werd voorgesteld. Een sprekend bewijs hoezeer de stads particulieren. uitbreiding tot stilstand is gekomen; in vroeger jaren werden soms tot 190 nieuwe namen voorgesteld. Het aantal bezoekers van de leeszaal steeg ten zeerste, nl. van 382 in 1935 tot 463, een aantal, dat nog nimmer werd bereikt. De bezoekers brachten samen 1719 bezoeken tegen 1345 in het vorige jaar. 148 bezoekers met 394 bezoeken kwamen van buiten de Gemeente, 11 met 16 bezoeken van buitenslands. Van 213 be zoekers met 1048 bezoeken was genealogisch onderzoek het doel, 106 met 168 bezoeken maakten gebruik van de Prentenverzame- ling, terwijl 86 bezoekers 264 bezoeken brachten om stukken uit VERSLAG ARCHIEF DER GEMEENTE.

Gedigitaliseerde gedrukte materialen Haags Gemeentearchief

Jaarverslagen gemeente Den Haag | 1936 | | pagina 927